Categoria: Ajudes

Bases per a la concessió d'ajudes per al desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE de dia 28 de juliol de 2022, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament de projectes de recerca en matèria d'addiccions, finançades amb fons europeus, i s'aprova la seva convocatòria per a 2022.

El Consell de Ministres va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest Pla suposa l'instrument per a l'execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que s'emmarca dins de l'Instrument Europeu de Recuperació («Next Generation EU») com a part del paquet de mesures que va aprovar el Consell Europeu de 21 de juliol de 2020.

La finalitat d'aquestes bases reguladores és afavorir el desenvolupament d'activitats de recerca de qualitat en matèria d'addiccions en el context de la resposta a la pandèmia de COVID-19. Les ajudes que s'atorguin en aquestes convocatòries estan vinculades a la prevenció i atenció a les addiccions, que constitueixen un problema de salut pública respecte al que cal millorar el coneixement científic.

Podran ser entitats beneficiàries de les ajudes objecte d'aquesta ordre, les següents persones jurídiques que estiguin vàlidament constituïdes i tinguin residencia fiscal o establiment permanent a Espanya:

 • Universitats públiques i privades, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • Els centres d'I+D tant públics com privats sense ànim de lucre:
  • Organismes públics de recerca (OPIs, article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).
  • Altres centres públics d'I+D vinculats o dependents de les administracions públiques (diferents dels OPIs).
  • Instituts de recerca sanitària acreditats.
  • Entitats i institucions sanitàries públiques (hospitals, centres d'atenció sanitària, unitats de l'administració sanitària i altres centres assistencials).
  • Entitats i institucions sanitàries privades sense ànim de lucre vinculades o concertades al Sistema Nacional de Salut, acreditades com a tals d'acord amb la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.
  • Altres entitats privades dedicades exclusivament a la generació de coneixement científic o tecnològic, amb capacitat i activitat demostrada en accions d'I+D, que tinguin personalitat jurídica pròpia i que manquin d'ànim de lucre.

Les ajudes regulades per aquesta ordre hauran d'atendre l'objectiu d'augmentar la capacitat de resposta i la preparació davant crisi dels sistemes de salut com ha estat l'ocasionada per la pandèmia per COVID-19 en els àmbits de la prevenció i atenció a les addiccions. A tal fi, els projectes hauran d'enfocar-se a l'anàlisi i recerca sobre l'impacte produït per la pandèmia COVID-19 i les mesures implementades a conseqüència d'aquesta, tant en el consum de substàncies com en les persones que sofreixen problemes d'addicció.

Igualment, es contempla també com a objectius a perseguir pels projectes l'aplicació i avaluació de noves tecnologies a la prevenció, tractament i reducció de danys en l'àmbit de les addiccions, així com el desenvolupament de guies i protocols de prevenció i assistència en l'àrea específica de les addiccions comportamentals.

Els projectes hauran d'emmarcar-se, en una de les següents línies prioritàries:

 1. Impacte del COVID-19 i de les accions de control de la pandèmia en el consum de substàncies i les conductes amb potencial addictiu.
 2. Impacte del COVID-19 i de les accions de control de la pandèmia en les persones afectades per addiccions.
 3. Impacte dels canvis socials recents en el consum de substàncies i en les persones afectades per addiccions.
 4. Avaluació de la utilitat de l'aplicació de noves tecnologies a la prevenció, el tractament i la reducció de danys en l'àmbit de les addiccions.
 5. Elaboració i validació de guies i protocols de prevenció i assistència en addiccions comportamentals.

Els projectes que es presentin s'hauran de desenvolupar durant un termini màxim de divuit mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió de la convocatòria, prorrogables per un període màxim de sis mesos, sempre que es compti amb l'autorització expressa de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».

Podeu consultar les bases de la convocatòria.

[Font: BOE. 28/07/2022]

[Foto: Pixy / Addict homeless / CC0 Public Domain]