En el BOE núm. 14, de 16 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió d'ajudes a infraestructures i equipament cientificotècnic del subprograma estatal d'infraestructures científiques i tècniques i equipament.

La finalitat de les ajudes està emmarcada en la provisió, manteniment i actualització de les infraestructures científiques i tècniques per facilitar una recerca de qualitat, així com l'adquisició i la millora d'infraestructures i d'equipaments científics i tecnològics, preferentment d'ús compartit.

Modalitats de les ajudes

Llegeix més...

La Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme de les Illes Balears ha publicat la Resolució de dia 1 de desembre de 2015, per la qual s'ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2015-2016. La convocatòria es va ser publicar en el BOIB núm. 180, de dia 10 de desembre de 2015.

Aquestes accions es dediquen a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d'interès i rellevància especial per a l'activitat investigadora, que es desenvolupi dins el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. Els objectius són:

  • Promoure l'intercanvi i la difusió del coneixement científic.
  • Consolidar l'activitat investigadora, complementant la realització dels projectes de recerca que han obtingut finançament en altres convocatòries competitives.
  • Integrar la recerca de les Illes Balears, fomentar l'intercanvi i la transferència del coneixement entre els grups de recerca de les Illes Balears i entre aquests i l'empresa, i potenciar la interdisciplinarietat entre els grups de recerca i en els grups mateixos.
  • Propiciar un increment del potencial científic i tecnològic de les Illes Balears.
Llegeix més...

La Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) les convocatòries de les ajudes ‘Torres Quevedo’ i ‘Doctorats Industrials’, dotades amb 18 milions d'euros.

Aquestes convocatòries contribueixen a la contractació de doctors en empreses i pretenen afavorir la carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per dur a terme plans i projectes de R+D, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de nova creació.

La convocatòria ‘Torres Quevedo’ finançarà la contractació de 200 doctors en empreses durant 3 anys, el que suposa una inversió de 15 milions d'euros.

Llegeix més...

En el BOE núm. 311, de 29 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen subvencions per al Subprograma de Mobilitat dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Aquest subprograma està format per les següents modalitats:

  • Modalitat A. Estades de professors i investigadors sènior a centres estrangers, inclòs el programa «Salvador de Madariaga». Aquesta modalitat es dirigeix, entre altres, a investigadors amb experiència i trajectòria professional acreditades.
  • Modalitat B. Estades de mobilitat a l'estranger «José Castillejo» per a joves doctors. Aquesta modalitat té com a objectiu incentivar la mobilitat de joves doctors que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora.
Llegeix més...

La Fundació Científica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (Fundació AECC) ha convocat les Ajudes per a Grups Coordinats Estables 2016 en investigació oncològica.

La finalitat de la convocatòria és la concessió d'ajudes financeres a línies de recerca desenvolupades per grups estables i competitius que promoguin una recerca oncològica traslacional amb un component bàsic i clínic.

La convocatòria ofereix finançament per a grups coordinats estables de recerca traslacional, mitjançant la formalització d'un conveni amb els hospitals o centres on duguin a terme les recerques.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria 2016 de Reptes-Col·laboració, emmarcada en el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Entre les finalitats més importants d'aquesta convocatòria hi trobam el foment dels projectes de recerca públicoprivats, la promoció del desenvolupament de noves tecnologies i la contribució a la creació de nous productes i serveis.

Aquesta convocatòria està dotada amb un pressupost de 586 milions d'euros, cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Llegeix més...

La Fundació Científica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (Fundació AECC) ha convocat les Ajudes per a Projectes Singulars AECC 2016

La finalitat de la convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació AECC a projectes que no s'ajustin a les condicions o característiques exigides de la resta de convocatòries i que comptin amb un alt interès estratègic per a l'Associació Espanyola Contra el Càncer i la Fundació AECC.

Els projectes s'hauran d'enfocar a aconseguir resultats aplicables al pacient oncològic a curt/mig termini, i no podran tenir una durada superior a 3 anys.

Llegeix més...

En el BOE núm. 308, de 25 de desembre de 2015, s'ha publicat la Resolución de la Secretara d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual es corregeixen els errors detectats en la Resolució de 30 de desembre de 2014, per la qual s'aprova la convocatòria de l'any 2015 per a la concessió de les ajudes EMPLEA, en la modalitat titulats universitaris, dins el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Així doncs, una vegada detectats els errors, ara es fan les rectificacions oportunes: a la pàgina 15.987, article 26.7, on diu: «…, se procederá a elevar la propuesta de resolución definitiva.», hauria de dir: «… se procederá a elevar la propuesta de resolución provisional»; i a continuació, on diu: «… su aceptación o renuncia…», hauria de dir: «…su aceptación, renuncia o formulen cuantas alegaciones estimen oportunas,»

Llegeix més...

La Fundación Domingo Martínez està compromesa des dels seus inicis amb la cooperaració per a la millora en el benestar i la qualitat de vida de la societat, per la qual cosa convoca cada any beques i ajuts a la recerca per a la realització de projectes relacionats amb la recerca i el desenvolupament de nous materials, la salut i el medi ambient.

La Fundación Domingo Martínez convoca dos Ajuts a la Recerca per a l'any 2016, Àrea de Biomedicina i Salut, sobre el tema "Utilizació terapèutica de l'oxigen en el tractament del càncer i de les malalties autoimmunes".

Aquests ajuts a la recerca tendran una durada d'un any i cada un d'ells està dotat amb un import de 40.000 euros.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria poden realitzar la sol·licitud de l'ajut a través de la pàgina web de la Fundación Domingo Martínez fins al 15 de febrer de 2016.

Llegeix més...

L'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) ha publicat les resolucions definitives de la concessió de les ajudes corresponents a la convocatòria Acció Estratègica en Salut 2015.

La convocatòria es va publicar en el BOE núm. 53, de 3 de març de 2015.

A la Seu Electrònica de l'ISCIII figuren les propostes de resolució dels Projectes de Recerca en Salut, Projectes de desenvolupament tecnològic en salut, Projectes integrats d'excel·lència en els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats, Contractes Sara Borrell, entre d'altres.

A cada una de les resolucions consta el termini d'al·legacions.

Llegeix més...