Categories: COVID-19, Promoció de la salut i prevenció de la malatia, Epidemiologia, Recursos humans

Mesures completarias en el ámbito laboral: sanitat i serveis socials, degudes al COVID-19

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 86, de 28 de març, s'ha publicat el Reial Decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, a l'àmbit laboral, per a pal·liar els efectes derivats del COVID-19, per les quals es veuen afectats, entre d’altres, els centres sanitaris i d'atenció a persones majors.

En el context estat d'alarma, amb motiu de la crisi sanitària originada per la pandèmia del COVID-19, així com de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i amb la finalitat d'arbitrar un conjunt de mesures que permetessin pal·liar, en certa manera, la crisi sanitària, econòmica i social generada per aquesta pandèmia, es resol prendre les mesures següents, d’acord a la normativa d'aplicació:

Manteniment d'activitat de centres sanitaris i centres d'atenció a persones majors

Durant la vigència de l'estat d'alarma, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves possibles pròrrogues, s'entenen com a serveis essencials per a la consecució de les finalitats descrites en aquest, qualsevol que sigui la titularitat, pública o privada o el règim de gestió:

  • Els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el Ministeri de Sanitat.
  • Els centres socials de majors, persones dependents o persones amb discapacitat, en els termes especificats pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

De conformitat amb aquest caràcter essencial, els establiments a què es refereix l'apartat anterior hauran de mantenir la seva activitat, podent únicament procedir a reduir o suspendre la mateixa parcialment en els termes en què així ho permetin les autoritats competents. L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents per al compliment del que es preveu a l’article normatiu, serà sancionat conformement a les lleis, en els termes establerts dels estats d'alarma, excepció i lloc.

Modificació del Reial decret llei de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19

CONTRACTACIÓ

L'adopció de qualsevol mena de mesura directa o indirecta per part de les entitats del sector públic per a fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata, d'acord amb l'aplicació del reglament actual.

D'acord amb la previsió establerta en el paràgraf anterior, a tots els contractes que hagin de celebrar-se per les entitats del sector públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per a fer front al COVID-19, els resultarà d'aplicació la tramitació d'emergència.

El deslliurament dels fons necessaris per a fer front a les despeses que generi l'adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones enfront del COVID-19 podrà realitzar-se a justificar.

També es contempla un apartat sobre la contractació a l'estranger.

Podeis consutar i ampliar tota la informació en el BOE de dia 28 de març.

[Fuente: BOE. Núm. 86. 28/03/2020]

[Foto: Infosalut / Hospital Comarcal d'Inca / CC BY-NC-SA 4.0]

Informació científica COVID-19

Vídeos COVID-19