Categories: Ordenació farmacèutica, Farmacoterapèutica

S'estableix el règim econòmic dels medicaments orfes

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOE núm. 165, de dia 12 de juny de 2020, es publica un Acord pel qual s'estableix el règim econòmic dels medicaments orfes per al tractament de malalties rares, d’acord amb la Llei de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.

La Resolució de 2 de juny de 2020, publicada en el BOE núm. 165, correspon a la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres del mes de març de 2020, establint-se el règim econòmic dels medicaments orfes, exonerats d'incorporar-se al sistema de preus de referència, en la forma i d'acord amb les condicions que en el mateix s'estableixen. Tot això en correspondència a la normativa d'aplicació.

En l'àmbit dels medicaments, la prioritat de protecció de la salut porta a l'establiment de mecanismes que permetin assegurar l'accés equitatiu i assequible d'aquests, així com la seva disponibilitat.

Malalties rares

Les malalties rares són aquelles de caràcter crònic i discapacitante, amb una prevalença tan baixa que es requereixen esforços especials i combinats, dirigits a prevenir la morbiditat, la mortalitat primerenca o la reducció de la qualitat de vida de les persones que les pateixen i les seves famílies.

Medicaments orfes

Als medicaments dirigits a tractar aquestes malalties se'ls denomina medicaments orfes: Són aquells destinats al diagnòstic, prevenció o tractament d'una afecció que posi en perill la vida o comporti una incapacitat crònica i que afecti a menys de cinc persones per cada deu mil a la Unió Europea, sense que existeixi cap mètode satisfactori alternatiu.

La comercialització d'aquests medicaments no generaria suficients ingressos per a justificar la inversió necessària, per això s'estableix un sistema d'incentius per als titulars dels medicaments així declarats, amb l'objectiu de fomentar la inversió de la indústria farmacèutica en la seva recerca, desenvolupament i posterior comercialització. És a dir, un règim econòmic específic per a garantir el proveïment dels medicaments orfes que s'incloguin en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, consistent a exonerar a aquests medicaments del Sistema de Preus de Referència del Sistema Nacional de Salut. 

Així mateix, se sotmetrà a revisió el preu del medicament exonerat si es comprova que és econòmicament viable o si es compleixen qualsevol de les circumstàncies recollides en la normativa vigent.

[Font: BOE. Núm. 165. 12/06/2020

[Foto: Jarmoluk / Medicamentos / CC BY-SA 2.0]