Categoria: Cicles formatius i universitat

Constituïda la Comissió Mixta de seguiment del conveni entre la UIB, el Govern i l'IB-Salut

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El dia 3 de maig es va constituïr a la seu del Servei de Salut la Comissió Mixta de seguiment del conveni entre el Govern de les Illes Balears, el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la participació de les institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.

Aquesta Comissió Mixta, creada per interpretar el conveni i vetllar perquè es compleixi, té una composició paritària, ja que està formada per vuit representants de la UIB, designats pel rector, i vuit representants del Govern de les Illes Balears, concretament el director general amb competències en formació sanitària, el director general amb competències en política universitària i sis representants designats pel director general del Servei de Salut.

El conveni estableix un acord de col·laboració per a l’ús conjunt dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les Illes Balears per a la docència de grau i postgrau i la formació continuada dels ensenyaments universitaris per obtenir títols oficials que habiliten per exercir les professions sanitàries.

La Comissió s’ha de reunir semestralment amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari quan ho decideixi la presidència, per iniciativa pròpia o a instancia d’alguna de les parts. Segons els assumptes que s’hi hagin de tractar, s’hi poden convidar representants dels centres concertats o associats o els assessors o experts que es considerin adients, que tenen veu, però no vot.

Entre les funcions de la Comissió destaquen la de vetllar per l’aplicació correcta del conveni tenint en compte, d’una banda, l’estructura acadèmica prevista per la Llei orgànica d’universitats i pels estatuts de la UIB; i, d’una altra, l’estructura de funcionament de les institucions sanitàries, per afavorir en qualsevol cas el desenvolupament normal de les activitats assistencials i l’aplicació correcta dels programes docents.

A més, la Comissió ha de fer el seguiment dels acords presos per la Comissió i informar i rebre informació sobre les qüestions delegades a altres comissions, a més de determinar el procediment de vinculació i desvinculació de places de professors funcionaris i contractats, de les àrees de coneixement relacionades amb les ciències de la salut.

Així mateix, estudiarà les necessitats de professors vinculats i d’associats sanitaris amb activitat assistencial, especificarà el nombre de places i proposarà la reducció o la ampliació quan convengui, d’acord amb els objectius teoricopràctics dels plans d’estudis.

La Comissió s’encarregarà també de proposar el nombre de places de professor associat sanitari amb plaça assistencial que formaran part de la plantilla de la UIB, que s’han de cobrir obligatòriament amb personal dels hospitals universitaris i dels centres d’atenció primària universitaris, dels centres associats, dels centres col·laboradors; així mateix, precisarà la durada dels contractes i vetlarà perquè es compleixin els criteris d’organització de les pràctiques clíniques de grau i postgrau, respectant sempre les competències de la UIB en el desenvolupament dels plans d’estudis i les de les institucions sanitàries en la planificació i l’organització dels seus serveis i de les seves unitats.

D’altra banda, elaborarà i proposarà fórmules de coordinació entre les activitats docents, investigadores i assistencials dels professors de les àrees de ciències de la salut i establirà i avaluarà els requisits que els centres de salut han de complir perquè es puguin considerar centres universitaris.

[Font: Conselleria de Salut. 03/05/2018]

[Foto: Conselleria de Salut]

Calendari de formació

Octubre   2022
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31