Categoria: Formació continuada

S’aprova el Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

El Consell de Govern va aprovar el passat divendres, 15 de març, el Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, amb els objectius d’adaptar la normativa vigent fins ara a l’estructura actual de l’Administració de la Comunitat Autònoma i d’actualitzar els continguts de cada nivell i els criteris d’avaluació.

En primer lloc, amb l’aprovació d’aquesta norma retorna a la Direcció General de Política Lingüística la competència de convocar, organitzar i gestionar les proves de coneixements de llengua catalana que el Decret emès el gener de 2104 i que ara es deroga, atorgava a l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Se simplifica també la denominació dels certificats oficials de coneixements generals: certificats de coneixements generals dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, d’acord amb els nivells que defineix el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Així mateix, en els annexos del Decret:

-Se simplifica la descripció dels sabers socioculturals i sociolingüístics i, també, la dels objectius específics de cada certificat.

-Es redistribueixen els documents de l’expressió escrita i la interacció corresponents a cada certificat.

-Es modifiquen els criteris de valoració de la prova. Concretament, s’unifiquen la comprensió oral i la comprensió escrita en una sola àrea (àrea 1). Per superar la prova, el criteri ja no és de 50 punts sobre 100, sinó que s’estableix un mínim del 60 % per superar cada àrea; és a dir, per superar la prova, els examinands han d’obtenir com a mínim un 60 % de la puntuació de cada àrea. Les àrees queden estructurades de la manera següent:

  • Àrea 1: comprensió oral i comprensió lectora
  • Àrea 2: domini pràctic del sistema lingüístic
  • Àrea 3: expressió i interacció escrites
  • Àrea 4: expressió i interacció orals

-En el Decret s’especifiquen quines són les àrees de la prova, quin temps tenen els examinands per realitzar-les i quin és el percentatge mínim per superar-les.

Aixímateix, el nou Decret d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana incorpora un seguit de canvis, que afecten a les les sol·licituds d’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat.

En el BOIB núm. 35, de dia 16 de març, s’ha publicat el Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana.

El Decret entrarà en vigor l’endemà de publicar-se en el BOIB, però a la pràctica no s’aplicarà fins que no es convoquin les proves de gener de 2020.

[Font: Conselleria de Cultura, Participació i Esports. 15/03/2019

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal ]