Categoria: Recursos humans

Publicades les llistes definitives d'admesos i exclosos de la borsa extraordinària, especialitat medicina

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

S'ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 4 de juliol de 2016, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, per a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La convocatòria del concurs es va publicar en el BOIB núm. 63, de 19 de maig de 2016.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució.

Per a més informació podeu consultar al Portal de l'opositor de la Direcció General de Funció Pública (EBAP).

[Font: Escola Balear d'Administració Pública. 12/07/2016]

Notícies relacionades a Infosalut
*20/05/2016 - Borses extraordinàries de les especialitats: medicina, farmàcia, psicologia i medicina del treball.
*26/08/2016 - Aspirants seleccionats en el concurs de places del cos facultatiu superior, especialitat medicina.