Categoria: Recursos humans

Resolució del concurs de trasllats de tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 175, de dia 13 d'octubre de 2020, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), 6 d’octubre de 2020, per la qual es resol amb caràcter definitiu el concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de la categoria de tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació.

Termini

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des del dia següent de la publicació.

[Font: BOIB. Núm. 175. 13/10/2020]

[Foto: Unsplash / meeting-pencils-macbook-netebooks / CC BYND 2.0]