Categories: Recursos humans, Gestió de la investigació

L'IdISBa convoca dues contractacions per a un projecte de la redIAPP

Tipografia
 • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
 • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 71, de dia 1 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la convocatòria per a la contractació d’un Doctor o Doctora en psicologia per a la investigació i d’un tècnic o una tècnica de suport a la investigació atenció primària de la salut en el projecte de la RETIC redIAPP "Red de Investigación en Actividades Preventivas y de Promoción".

Els requisits per poder participar en la convocatòria de doctor/a psicologia són els següents:

 • Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en psicologia.
 • Estar en possessió del títol de doctor/a.
 • Acreditar al menys nivell B2 de català.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Formulari d'autoavaluació degudament emplenat (annex III de la convocatòria)

Els requisits per poder participar en la convocatòria d’un tècnic o una tècnica de suport a la investigació són els següents:

 • Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en ciències de la salut i ciències socials amb títol de màster oficial.
 • Acreditar al menys nivell B2 de català.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Tenir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques.
 • Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.
 • No haver estat acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Formulari d'autoavaluació degudament emplenat (annex III de la convocatòria)

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 071. 01/06/2021]

[Foto: IdISBa]