Categoria: Recursos humans

S'aproven les llistes definitives per constituir una borsa extraordinària, especialitat de medicina, a Menorca

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 92 de 10 de juliol, s'ha publicat la Resolució per la qual s'aproven les llistes definitives per constituir una borsa extraordinària, de l'especialitat de medicina, per a l'illa de Menorca.

Llista definitiva de persones aspirants admeses

DNI: ***6311*

Llinatges, nom: JUNOY SALAS, JUAN

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució.

[Font. BOIB núm. 92. 10/07/2021]

[Foto: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García / Intercanvi d'informació entre professionals de la salut / CC BY-NC-SA 4.0]