Categoria: Recursos humans

Llistat de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de l’aparell digestiu

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 98 de 22 de juliol, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de juliol de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de l’aparell digestiu dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

S'obre un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè les persones que han superat el procés selectiu i les que figuren a les llistes complementàries aportin la documentació següent:

  • Fotocòpia compulsada de, com a mínim, el nivell B1 de català
  • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit
  • Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per complir funcions públiques ni per a la professió corresponent
  • Pel que fa als ciutadans d'altres estats, acreditació de no haver estat inhabilitat—per sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat—per sanció disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  • Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació.

Es pot consultar el llistat complet a l'annex 1 d'aquest enllaç al BOIB núm. 98 de 22 de juliol.

[Font: BOIB núm. 98. 22/07/2021]

[Foto: Hospital de Manacor]