Categoria: Recursos humans

Convocatòria d'una plaça vacant d'infermer/a pel Mateu Orfila

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB núm. 49, de dia 18 d'abril de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Requisits

  • Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.
  • Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.
  • Estar en la situació de servei actiu.
  • Tenir el títol de Grau o Diplomatura en Infermeria o d'Ajudant Tècnic Sanitari (ATS). 
  • Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2.

Sol·licituds

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació.
  • Documentació original o còpia autèntica que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats. 
  • Curriculum vitae.

Per a més informació, consulta aquest enllaç al BOIB.

[Font: BOIB núm. 49. 18/04/2023]

[Foto: Hospital Mateu Orfila]