Ajudes

Ajudes a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres de R+D fora de Balears

En el BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual es convoquen ajudes a la mobilitat predoctoral per fer estades breus a centres de R+D fora de les Illes Balears.

El Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 2013-2017 permet impulsar de manera coordinada i conjunta la R+D+I, sobretot en el reforçament del sistema de ciència i innovació de les Illes Balears i en la consolidació d'una estructura investigadora d'excel·lència.

L'import màxim d'aquestes ajudes és de 150.000 euros.

Llegeix més...

Ajudes per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears

En el BOIB núm. 74, de 17 de juny de 2017, s'ha publicat l'extracte de la convocatòria, per la qual s'ofereixen ajudes per contractar personal tècnic de suport a la recerca a les Illes Balears, d'acord amb la Llei General de Subvencions de 2003.

L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la contractació personal tècnic de suport perquè s'incorpori a unitats de recerca que duguin a terme les seves activitats a les Illes Balears.

Beneficiaris

- Centres públics de R+D (organismes públics de recerca, centres de R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, entre d'altres).

- Centres públics i privats de R+D sense finalitat de lucre.

Llegeix més...

Salut convoca ajudes per a persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites

La Conselleria de Salut ha aprovat la convocatòria d'ajudes socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El virus de l'hepatitis C (VHC) es va identificar a mitjan 1989, però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través de la sang i de productes hemoderivats en forma d'un test de detecció d'anticossos del VHC, que es va començar a aplicar amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma extretes en els bancs de sang.

Llegeix més...

Ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019

En el BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017, s'ha publicat la Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'ofereixen ajudes per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament 2017-2019.

El termini per a la presentació de les sol·licituds de les ajudes comença l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba l'1 de juny de 2019.

Llegeix més...

Bases reguladores de les subvencions per dur a terme activitats relacionades amb la salut

En el BOIB núm. 56, de 10 de maig de 2017, s'ha publicat l'Ordre de la consellera de Salut, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per dur a terme activitats relacionades amb la salut i el consum.

Activitats objecte de subvencions per part de la Conselleria de Salut en matèria de salut pública

a) Les activitats destinades a fomentar la promoció de la salut i l'educació per a la salut en l'àmbit comunitari, laboral i educatiu o per a col·lectius en risc d'exclusió social.

b) Les activitats destinades a la promoció de la donació de sang.

c) Les activitats destinades a promoure la qualitat de vida i la salut, la recerca, la prevenció, l'atenció i la incorporació social i laboral de les persones drogodependents i amb altres addiccions.

d) Les activitats dirigides a prevenir l'aparició de malalties transmissibles i no transmissibles, especialment entre els grups poblacionals més vulnerables, així com les orientades a la detecció precoç d'aquestes malalties, a aturar-ne l'avanç i a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.

Llegeix més...