Back Estàs aquí:Home Ajudes Notícies de beques, ajudes i premis Ajudes La Conselleria de Salut convoca ajudes per a activitats en matèria de salut pública 2017 i 2018

La Conselleria de Salut convoca ajudes per a activitats en matèria de salut pública 2017 i 2018

En el BOIB núm. 108, de 2 de setembre de 2017, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2017 i 2018, d’acord amb la normativa vigent.

Finalitat

La finalitat d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament dels programes, dels projectes i de les activitats que es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, classificats en diverses línies d'actuació.

Línies d’actuació

  • Línia 1: programes de promoció de la salut
  • Línia 2: programes de promoció de la salut i educació per a la salut en els centres educatius de les Illes Balears.
  • Línia 3: projectes dirigits a la promoció de la donació de sang i a fer una captació directa de donants en tots els municipis de les Illes Balears.
  • Línia 4: projectes de prevenció i control de la infecció pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d’afectats.
  • Línia 5: ajuts per a associacions de pacients.
  • Línia 6: projectes de prevenció de les addiccions en l’àmbit dels municipis de les Illes Balears que disposen d’un pla municipal d’actuacions sobre drogodependències i altres addiccions.
  • Línia 7: projectes de reducció de danys derivats del consum de drogues i altres addiccions en espais de lleure recreatiu de les Illes Balears.

Pressupost total

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 453.783,75 €.

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB, sempre que aquesta publicació sigui posterior a la de la convocatòria.

Es designa la directora general de Salut Pública i Participació com a òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions en matèria de salut pública derivat d’aquesta convocatòria.

[Font: BOIB. Núm. 108. 02/09/2017BOIB. Núm. 115. 19/09/2017]

[Foto: Infosalut]