Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica

Farmacoterapèutica

Correcció d'errors del Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments

En el BOE núm. 306, de 23 de desembre de 2015, s'ha publicat la correcció d'errors del Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 177, de 25 de juliol de 2015.

Ara, detectats alguns errors, es procedeix a efectuar les rectificacions oportunes.

Llegeix més...

Autorització de la despesa sobre el servei de manteniment del gestor del catàleg de medicaments

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat la despesa corresponent al servei de manteniment i suport del gestor del catàleg de medicaments i de la prestació farmacèutica, per valor de 521.804 €, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als anys 2016, 2017 i 2018.

Les funcions del sistema gestor de la prestació farmacèutica del Servei de Salut de les Illes Balears (GAIA) inclouen la gestió del catàleg corporatiu de medicaments i productes sanitaris, la gestió de la facturació, les dispensacions mitjançant les oficines de farmàcia, la gestió dels reintegraments de les despeses de farmàcia i l'explotació de les dades bàsiques del consum dels medicaments i productes sanitaris prescrits i dispensats per mitjà del Sistema de Recepta Electrònica i la gestió del Fons de Garantia Assistencial.

Llegeix més...

Protocol de col·laboració per facilitar l'accés als fàrmacs innovadors

L'Administració General de l'estat, a través dels ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, han signat un protocol de col·laboració per avalar l'accés als medicaments innovadors sense comprometre la sostenibilitat del sistema sanitari. Aquest protocol és una continuació de l'acord signat amb Farmaindustria el març de 2015.

Els objectius d'aquest acord són:

  • Millorar l'eficiència en el Sistema Nacional de Salut.
  • Racionalitzar la despesa farmacèutica.
  • Simplificar l'accés dels pacients a la innovació amb equitat a tot el territori espanyol.
  • Promoure l'activitat del sector.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut defensa la venda de medicaments a les oficines de farmàcia

La Conselleria de Salut rebutja la proposta presentada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per liberalitzar el sector farmacèutic i que es puguin vendre fàrmacs fora de les oficines de farmàcia. Salut defensa el model de farmàcia vigent a Balears, perquè garanteix l'accés als medicaments de manera segura.

A més, amb el sistema actual, el professional farmacèutic amb formació universitària no només garanteix que es dispensin medicaments de manera segura, sinó que també fa tasques imprescindibles com l'assessorament als usuaris respecte a l'ús dels fàrmacs, el seguiment dels tractaments dels pacients o l'educació sanitària de la població.

Llegeix més...

Actualització dels preus de referència dels medicaments en el Sistema Nacional de Salut

En el BOE núm. 249, de 17 d'octubre de 2015, s'ha publicat l'Ordre SSI/2160/2015, de 14 d'octubre, en la qual es procedeix a l'actualització del sistema de preus de referència dels medicaments en el Sistema Nacional de Salut.

El sistema de preus de referència, aplicable en matèria de finançament de medicaments pel Sistema Nacional de Salut, és l'instrument fonamental de control de la despesa farmacèutica, necessari per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

L'última actualització dels conjunts de medicaments i dels seus preus de referència es va realitzar mitjançant l'Ordre SSI/1225/2014, de 10 de juliol.

Llegeix més...