Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Farmacoterapèutica

Farmacoterapèutica

Es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears

A proposta de la Conselleria de Salut, el Consell de Govern ha aprovat el Decret 86/2015, pel qual es crea la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears, i la regulació de la seva composició, l'organització i el funcionament. La Comissió, adscrita a la Direcció General del Servei de Salut, té els objectius d'establir els criteris i les condicions d'ús dels medicaments —per garantir que s'empren amb la qualitat, la seguretat i l'eficiència màximes— i dictar estratègies de millora per a la gestió eficient dels recursos farmacèutics que assegurin l'equitat de l'accés a aquests recursos i la transparència en la presa de decisions. La Comissió estarà formada per un president i 19 vocals.

Llegeix més...

S'aprova la compra centralitzada de certs medicaments i productes sanitaris

El Govern ha aprovat en el Consell de Ministres cinc nous Acords Marc que inclouen la compra centralitzada de determinats medicaments i productes sanitaris, la finalitat dels quals és fomentar actuacions conjuntes per afavorir l'eficiència i la homogenizatció del Sistema Nacional de Salut. Això ha comportat una reducció de costos i una simplificació de procediments en les comunitats autònomes.

S'han inclòs en el sistema de compres centralitzades els medicaments i productes sanitaris següents:

  • D'una banda, s'han inclòs medicaments que ja estaven funcionant i s'han licitat de nou, que són el factor VIII de coagulació recombinant, les epoetines i els immunosupressors.

Llegeix més...

Enguany uns 18.000 pacients han rebut els nous tractaments contra l'Hepatitis C a Espanya

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha comunicat que el 2015 s'han tractat 18.134 pacients, d'un total de 51.900, contra l'Hepatitis C (VHC), amb els medicaments de nova generació, d'acord amb el Pla Estratègic per a l'Abordatge de l'Hepatitis C, aprovat el mes de març de 2015.

El virus, descobert el 1989, redueix els riscos de contagi d'Hepatitis, posteriors a una transfusió sanguínia. Actualment hi ha possibilitats de contagi quan es comparteixen materials contaminats.

Dels casos d'Hepatitis C, un 80 % evoluciona amb fibrosi i cirrosi, mentre que la resta són negatius sense tractament.

Llegeix més...

Aprovació del Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments

El Govern ha aprovat el Text Refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Aquesta Llei es va aprovar l'any 2006, produint-se diverses modificacions posteriors, fins a arribar a aquest Text únic.

La finalitat de l'aprovació del Text Refós és incrementar la seguretat jurídica enfront d'aquesta regulació contínua, homogeneïtzar la terminologia utilitzada en les normes, garantir i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions del Sistema Nacional de Salut, i altres finalitats associades a la farmacovigilància i a la falsificació de medicaments.

En l'elaboració d'aquest text hi han participat les comunitats autònomes.

Llegeix més...

Acord sobre el dret d'ús del logotip de farmàcies en línia

En el BOE núm. 162, de 8 de juliol de 2015, s'ha publicat la Resolució de la Secretaria General de Sanitat i Consum, per la qual es publica l'Acord de subllicència entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Salut) sobre el dret d'ús del logotip de farmàcies en línia.

El 12 de març de 2015 es va subscriure un Acord de llicència del logotip de farmàcies en línia subscrit entre la Unió Europea i l'AEMPS.

L'Acord de subllicència, que no implica dotació pressupostària, té com a objecte subllicenciar a favor de la nostra comunitat autònoma, l'exercici de qualsevol dels següents drets corresponents al logotip de farmàcies en línia:

  • Ús, impressió, reproducció i emmagatzematge.
  • Publicació, distribució de còpies, emissió, difusió, transmissió i/o comunicació al públic per diferents mitjans.

Llegeix més...