Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica Se suspèn provisionalment el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia

Se suspèn provisionalment el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 98, de 2 d'agost de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual se suspèn provisionalment el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, de data 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre de 2015).

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Salut, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació.

[Font: BOIB. Núm. 98. 02/08/2016]

[Foto: Infosalut]

*10/06/2016 - Citació a termini a les persones interessades en el contenciós administratiu PO 167/2016.
*02/06/2016 - Ampliació del termini sobre la resolució per a la l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*02/05/2016 - Citació en el recurs contenciós administratiu sobre una convocatòria d'oficines de farmàcia.
*30/11/2015 - Convocatòria d'un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.
*
17/06/2015 - Aprovació del catàleg farmacèutic de les Illes Balears.
*20/05/2015 - Regulació dels procediments d'autorització i obertura de noves oficines de farmàcia.
*18/02/2015 - La Conselleria de Salut aprova la planta farmacèutica de les Illes Balears.