Back Estàs aquí:Home Farmàcia Notícies de farmàcia Ordenació farmacèutica

Ordenació farmacèutica

Llista provisional de mèrits per a l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 17, de 4 de febrer de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista provisional de mèrits del concurs per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Els aspirants del concurs disposen d'un termini de quinze 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicitat en el BOIB aquesta Resolució, perquè puguin presentar les reclamacions o les al·legacions a aquesta llista provisional.

Llegeix més...

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos en l'adjudicació de quatre oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem, d'acord amb la Resolució de 22 d'octubre de 2014.

El mes d'octubre de 2014 (BOIB núm. 146, de 23/10/2014) es va convocar el concurs de mèrits per a l'adjudicació de les oficines de farmàcia esmentades i el mes de març de 2015 es va aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Ara s'aprovan les llistes definitives dels aspirants.

Llegeix més...

Citacions en els recursos d'alçada d'una convocatòria d'oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2016, s'ha publicat la citació a termini de les persones interessades en els recursos d'alçada interposats contra la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

En el mes de novembre de 2015 es va convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia i, posteriorment, es van tramitar uns recursos d'alçada contra aquesta Resolució.

Per tot això, se citen les persones interessades en l'expedient de concurs per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia vacants perquè, en el termini de 10 dies, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació, formulin les al·legacions que considerin oportunes.

Llegeix més...

Convocatòria d'un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 174, de 26 de novembre de 2015, s'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia.

A l'article 17 de la Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears, modificada per la Llei 1/2015, de 19 de febrer, s'estableixen els procediments per poder obrir una nova oficina de farmàcia.

Poden participar en el concurs de mèrits totes les persones que en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds tenguin la titulació de llicenciat o graduat en Farmàcia, i que compleixin els requisits establerts, segons la normativa vigent.

Llegeix més...

Requeriment d'esmena de deficiències en el concurs d’adjudicació d’oficines de farmàcia

En el BOIB núm. 116, de dia 1 d'agost de 2015, s'ha publicat un Requeriment d’esmena de deficiències de les sol·licituds presentades en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de tres oficines de farmàcia a la zona farmacèutica de Palma i una oficina de farmàcia a la zona farmacèutica de Binissalem.

Una vegada publicada la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per participar en el concurs de mèrits, la comissió de valoració ha revisat els mèrits que han aportat totes les persones admeses provisionalment en el concurs i, d’acord amb el que preveuen les bases i els criteris adoptats per la comissió, ara es publica la relació de participants i deficiències que s’han d’esmenar (Annex I) i la relació de participants i documentació de mèrits que s’han d’esmenar (Annex II).

Llegeix més...