Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària

Gestió sanitària

Acord del Consell de Govern sobre mobilitat voluntària del personal de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, de 9 de març de 2018, que ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 5 de març de 2018, pel qual es deixa sense efectes el punt 11 sobre Mobilitat voluntària de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010).

Ara la nova redacció sobre la mobilitat voluntària queda redactada de la forma següent:

El personal en actiu o amb reserva de plaça que resulti integrat com a personal estatutari no podrà ser admès en el primer procés de mobilitat voluntària (concurs de trasllat) que es convoqui després de l’efectivitat de l’estatutarització de la categoria de què es tracti.

Llegeix més...

Condemnada l’agressió a una metgessa del PAC de Son Servera

Una metgessa d’Atenció Primària de Mallorca va ser agredida per una pacient al Punt d’Atenció Continuada (PAC) de Son Servera. Els fets varen succeir quan la metgessa ja estava recollint i la pacient (que havia estat atesa per la sanitària), va tornar al centre, la va insultar i la va agredir per l’esquena donant-li cops amb el teclat de l’ordinador. Finalment, el personal del centre va poder reduir l’agressora. La metgessa, que té contusions al cap, al coll i l’esquena, va denunciar els fets a la Policia Local.

La Conselleria de Salut, el Servei de Salut i la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca condemnen enèrgicament qualsevol agressió, verbal o física, als professionals del sistema sanitari públic.

El Servei de Salut ha activat el protocol previst per a aquests casos, oferint assistència sanitària i suport jurídic i psicològic a la professional afectada.

Llegeix més...

Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2018-2020

En el BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) per als exercicis 2018-2020, com a instrument de racionalització de la despesa pública en matèria de subvencions.

Aquest Pla es contempla en el marc per a la concessió de les subvencions resultants de les convocatòries que publiquin els òrgans competents de les conselleries i les entitats de dret públic al llarg dels anys de vigència del Pla i també de les publicades durant l’any 2017 amb caràcter anticipat de despesa.

Objectius estratègics del Pla

Llegeix més...

L'IB-Salut assumirà el servei de transport sanitari terrestre urgent i l'atenció telefònica d'urgències

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) assumirà el servei de transport sanitari terrestre urgent i l’atenció telefònica d’urgències per mitjà d’un encàrrec de gestió a l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB). Aquesta assumpció del servei es farà efectiva l’1 d’abril i tendrà una durada de dos anys (prorrogables) i un pressupost de 28,3 milions d’euros. L'IB-Salut ha iniciat aquest procés després d’haver fet un estudi per valorar totes les opcions, i ha optat per assumir-lo, atès que es tracta d’un servei essencial per a la comunitat.

Per altra banda, respecte a la conflictivitat que actualment ha denunciat el comitè d’empresa a l’illa d’Eivissa, el Servei de Salut vetllarà pel compliment del contracte fins a la seva finalització. En cap cas el Servei de Salut no pot incomplir un conveni col·lectiu que es desenvolupa entre una empresa i els seus treballadors, malgrat que doni suport a les reivindicacions dels treballadors.

Llegeix més...

Consulta prèvia al decret de contractació del personal investigador dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, du a terme un procés de consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per establir el règim jurídic i de contractació del personal investigador dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania abans de la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, en aquest document podeu trobar informació sobre:

- Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

- La necessitat i oportunitat d’aprovar-la.

Llegeix més...