Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària

Gestió sanitària

Convocatòria d’una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa de Son Espases

En el BOIB núm. 86, de 12 de juliol de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu (Annex 1), el model de sol·licitud (Annex 2) i el barem de mèrits (Annex 3).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

Llegeix més...

Es convoca el lloc de treball de cap del Servei de Selecció de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 85, de 10 de juliol de 2018, s'ha publicat la Resolució del director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Selecció de la plantilla de personal estatutari dels Serveis Centrals de l'IB-Salut.

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el BOIB.

En el BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018, s'ha publicat una correcció d’errors d'aquesta Resolució.

Llegeix més...

Constituïda la Comissió Autonòmica Multidisciplinària d’Al·lèrgies

S’ha constituït la Comissió Autonòmica Multidisciplinària d’Al·lèrgies que integra especialistes dels diversos serveis de tots els hospitals públics de les Illes Balears i neix amb la vocació de prestar assistència en els processos al·lèrgics amb les mateixes condicions d’accés a tot el territori.

Pretén fer un seguiment multidisciplinari, amb una visió de conjunt, des de la perspectiva dels professionals de diverses àrees de coneixement, que tractaran aquestes patologies conjuntament i a tots els centres hospitalaris de les Illes.

A més, incorpora un especialista en al·lergologia, que assumirà les funcions d’assessoria i actuarà com a referent assistencial per a totes les especialitats que ho requereixin, atesa la complexitat o la rellevància que presentin els casos. Des de 2014, quatre pacients s’han hagut de desplaçar fora de les Illes Balears per a ser atesos d’una patologia al·lèrgica.

Llegeix més...

El Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 2017-2019 ja compleix amb la majoria de les accions previstes

El Pla Estratègic de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere 2017-2019 ja ha complert amb la majoria de les accions proposades. Del total de 35 mesures, dividides en 5 eixos estratègics, se n’han començat a desenvolupar 26 totalment o parcialment. En concret, 15 han estat assolides i 11 es troben en procés d’execució.

El ple del Consell LGTBI s'ha reunit a l’Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i ha fet balanç dels dos anys d’aplicació de la Llei 8/2016 per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

Entre d’altres accions dutes a terme, en aquest temps s’han format 1.162 treballadors en sectors com el de la salut, l’educació o l’administració pública; s’han organitzat diverses campanyes de sensibilització, com la campanya "La identitat no s’imposa" per eradicar la transfòbia, i s’han convocat subvencions LGTBI.

Llegeix més...

Es convoca un concurs oposició per cobrir 73 places vacants de fisioterapeuta de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir 73 places (62 del torn lliure i 11 de promoció interna) vacants de personal estatutari de la categoria de fisioterapeuta, dependents del Servei de Salut, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria (Annex 1), el temari per a la fase d’oposició (Annex 2) i el barem de mèrits per a la fase de concurs (Annex 3), així com les recomanacions per tramitar la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu (Annex 4). 

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB. Si l'últim dia és inhàbil, s’ha d’entendre que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

Llegeix més...