Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Institucions sanitàries S’ha aprovat la reforma del Decret d’Inspecció General de Serveis de la CAIB

S’ha aprovat la reforma del Decret d’Inspecció General de Serveis de la CAIB

El Consell de Govern, ha aprovat la reforma del Decret d’Inspecció General de Serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Aquest nou Decret actualitza el text fins ara en vigor amb la inclusió de noves funcions que ha d’assumir la Inspecció i que no estaven regulades en la normativa de funció pública.

La Inspecció General és l’òrgan de control i de vigilància de l’acompliment de les normes de funció pública i de qualitat, anàlisi i proposta d’organització, en l’àmbit de l’Administració autonòmica i de les entitats autònomes que en depenen, per aconseguir l’eficàcia i l’eficiència en la gestió pública i la millora en la qualitat del servei públic.

La Llei de funció pública ja afegeix noves funcions a la Inspecció, relacionades amb l’avaluació de l’acompliment que regula l’article 20 d’una de les normes de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), que es relacionen amb l’avaluació de la feina de les persones que treballen a la funció pública.

Sempre d’acord amb l’EBEP, l’aplicació de la carrera professional horitzontal, l’assignació de complements retributius o el cessament de l’activitat laboral han d’estar en consonància amb la implementació del sistema d’avaluació, aplicats amb les garanties de transparència, objectivitat i imparcialitat, i que la llei autonòmica de funció pública deixa dins de les atribucions de la Inspecció de Serveis.

[Fonts: Consejería d’Hisdenda i Administracions Públiques. 24/11/2017BOIB. Núm. 144. 25/11/2017]

[Foto: Barn Images / CC0 1.0 Universal]