Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Qualitat Modificació de la normativa sobre productes dietètics

Modificació de la normativa sobre productes dietètics

En el BOE núm. 86, de 9 d'abril de 2018, s'ha publicat l'Ordre SSI/366/2018, de 5 d'abril, per la qual es modifiquen l'Ordre SSI/2366/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el factor comú de facturació de la prestació amb productes dietètics, i els Annexos I i III del Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, pels quals es fixen les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels seus imports màxims de finançament.

La llei de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (maig de 2003), de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions (abril de 2012) regula la cartera comuna de serveis d’aquest sistema, en la qual s'inclou, com una de les seves modalitats, la cartera comuna suplementària del Sistema Nacional de Salut que inclou la prestació amb productes dietètics.

En l'Ordre SSI/2366/2012, es regulen determinats aspectes, però no fixa la part màxima del coeficient de correcció que correspon a la distribució i la que correspon a les oficines de farmàcia, la qual cosa és objecte de concreció en la present ordre i es fa efectiu el repartiment del coeficient de correcció entre la distribució i les oficines de farmàcia quan aquests productes es dispensen amb càrrec al Sistema Nacional de Salut, de manera que no tingui una repercussió en l'import final de cada producte.

Així mateix, el Reial decret 1205/2010, de 24 de setembre, estableix les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels seus imports màxims de finançament i recull a l'annex I els tipus i subtipus d'aliments dietètics destinats a usos mèdics especials, susceptibles de finançament pel Sistema Nacional de Salut. L'annex III es refereix al valor de l'indicador de referència per al càlcul dels imports màxims de finançament per cada subtipus.

Ara es modifiquen i es disposen les bases per a la inclusió dels aliments dietètics per a usos mèdics especials en la prestació amb productes dietètics del Sistema Nacional de Salut i per a l'establiment dels seus imports màxims de finançament.

[Font: BOE. Núm. 086. 9/04/2018]

[Foto: Dov Harrington / This is what I get to snack on to lose weight? You cannot be serious / CC BYND 2.0]