Recursos Humans

Acord del Consell de Govern sobre mobilitat voluntària del personal de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 31, de 10 de març de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, de 9 de març de 2018, que ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 5 de març de 2018, pel qual es deixa sense efectes el punt 11 sobre Mobilitat voluntària de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, de 4 de novembre de 2010, pel qual s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració en la condició de personal estatutari fix que es farà al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix adscrit a centres, establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010).

Ara la nova redacció sobre la mobilitat voluntària queda redactada de la forma següent:

El personal en actiu o amb reserva de plaça que resulti integrat com a personal estatutari no podrà ser admès en el primer procés de mobilitat voluntària (concurs de trasllat) que es convoqui després de l’efectivitat de l’estatutarització de la categoria de què es tracti.

Llegeix més...

Consulta prèvia al decret de contractació del personal investigador dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears

La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut, du a terme un procés de consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per establir el règim jurídic i de contractació del personal investigador dels instituts d'investigació sanitària de les Illes Balears, que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania abans de la redacció del text, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer-hi aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, en aquest document podeu trobar informació sobre:

- Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

- La necessitat i oportunitat d’aprovar-la.

Llegeix més...

S’ha adjudicat una plaça de tècnic superior de la funció administrativa als Serveis Centrals de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 25, de 24 de febrer de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de tècnic superior de la funció administrativa (A1), adscrita a la Subdirecció de Coordinació Administrativa dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

La plaça s’ha adjudicat a María Victoria Muñoz García.

Llegeix més...

Es convoca la plaça de responsable d’infermeria de la zona bàsica de salut de Xaloc

En el BOIB núm. 30, de 8 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Xaloc de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Les persones interessades en participar en la convocatòria ha de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...

Es modifica el nom del sector sanitari en l’adjudicació d’una plaça de la GAP Mallorca

En el BOIB núm. 29, de 6 de març de 2018, s’ha publicat la Resolució de modificació de la Resolució de la consellera de Salut, de 12 de febrer de 2018, per la qual es va adjudicar, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de subdirectora mèdica del Sector Sanitari de Ponent de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, amb contracte d’alta direcció, a Margarita Servera Gornals.

Així doncs, on diu “subdirectora mèdica del Sector Sanitari de Ponent”, ha de dir "subdirectora mèdica del Sector Sanitari de Migjorn“.

Llegeix més...