Recursos Humans

Llista d'aspirants seleccionats en el concurs per formar part de la borsa extraordinària de medicina

En el BOIB núm. 62, de 19 de maig de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 146, de 30 de novembre de 2017.

A l'annex d'aquesta Resolució podeu consultar la composició final de la borsa, amb indicació de totes les persones integrants, l’ordre de prelació i la puntuació obtinguda.

Llegeix més...

L'IdISBa convoca un procés per a la contractació d'un tècnic en bioinformàtica

En el BOIB núm. 61, de 17 de maig de 2018, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic en bioinformàtica de suport a la investigació en salut.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 30 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...

Convocatòria d'una plaça vacant del grup administratiu de la funció administrativa a l'Hospital Son Llàtzer

En el BOIB núm. 62, de 19 de maig de 2018, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa (C1) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Son Llàtzer.

Inicialment la persona seleccionada serà assignada a l’àrea mèdica de l’Hospital Joan March, encara que posteriorment pot ser moguda per raons organitzatives i/o de servei a un altre lloc de treball.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases (Annex 1), el model de sol·licitud (Annex 2) i el barem de mèrits (Annex 3) per participar en aquest procés selectiu.

El termini presentar les sol·licituds és de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

Resolució de la convocatòria de cap de grup d'Inventaris i Inversions de l'Hospital de Son Espases

En el BOIB núm. 60, de 15 de maig de 2018, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de concurs, del lloc de treball de cap de grup d'Inventaris i Inversions de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital de Son Espases.

La convocatòria d'aquest lloc de treball es va publicar en el BOIB núm. 18, de 8 de febrer de 2018.

El lloc de treball s'ha adjudicat a Maria Amengual Moranta.

Llegeix més...

Adjudicada una plaça del grup administratiu als Serveis Centrals de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 59, de 12 de maig de 2018, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa (C1) adscrita a la Subdirecció de Tecnologies i Sistemes d’Informació dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

La convocatòria d'aquesta plaça es va publicar en el BOIB núm. 128, de 19 d’octubre de 2017.

La plaça s'ha adjudicat a Rafael Latorre Artés.

Llegeix més...