Recursos Humans

Es renova el procediment per a la selecció de personal temporal del cos superior de l’Administració de la CAIB

1.091 persones sol·licitants van ser convocats el dissabte, dia 12 de gener, per a la realització d’una prova selectiva que permetrà l’accés al borsí per a la cobertura de llocs de feina del Cos Superior de Serveis generals a la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). Els aspirants han d’acreditar ser titulats superiors i la prova a la qual es sotmetran, consta de 50 preguntes de tipus test, amb quatre possibilitats de resposta, de les quals només una n’és la correcta, segons ha previst l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), que s’encarrega de tota l’organització del procediment.

Aquest procediment per a la formació d’un borsí de personal pel Cos Superior permetrà la Comunitat renovar el borsí anterior per aquesta categoria laboral, que ja havia quedat esgotat.

Llegeix més...

Augment del complement de productivitat del personal d'infermeria

En el BOIB núm. 6, del dia 12 de gener, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern, de dia 11 de gener de 2019, pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, del maig de 2017, relatiu a l'augment del complement de productivitat (factor fix) del personal d'infermeria que acompleix funcions de gestió de la cronicitat.

El Consell de Govern ha acordat augmentar el complement de productivitat del personal d'infermeria, tant de suport a l'atenció primària com a l'atenció especialitzada.

Llegeix més...

Llistes definitives del concurs de FEA de medicina interna a diferents sectors de les Balears

En el BOIB núm. 5, de dia 10 de gener de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses dels concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina interna del Servei de Salut, convocats, el mes de maig de 2018, als següents sectors sanitaris:

Sector sanitari de Mallorca

Sector Sanitari de Ponent

Sector Sanitari de Migjorn

Sector Sanitari de Llevant

Sector Sanitari de Menorca

Sector Sanitari d’Eivissa

Sector Sanitari de Formentera

Aquestes convocatòries es varen publicar en el BOIB núm. 106, de 28 d’agost de 2018.

Llegeix més...

Convocatòria per a la contractació d’un metge cardiòleg a l’IdISBa

En el BOIB núm. 7, del dia 15 de gener de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de la convocatòria per a la contractació d'un metge cardiòleg.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 6 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...

Convocatòria per a la contractació d’un bioquímic a l'IdISBa

En el BOIB núm. 7, del dia 15 de gener de 2019, s’ha publicat la Resolució del director gerent de la Fundació Institut Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de la convocatòria per a la contractació d’un llicenciat o graduat en bioquímica.

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 6 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...