Recursos Humans

Concurs oposició de FEA de l'Aparell Digestiu al sector sanitari de Menorca

En el BOIB núm. 135, de 30 d’octubre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista d'àrea (FEA) de l’Aparell Digestiu del Servei de Salut, en el sector sanitari de Menorca.

Aquestes places estan incloses en les ofertes d'ocupació pública per als anys 2016 i 2017.

A l'Annex d'aquesta resolució podeu consultar les bases de la convocatòria.

Sector sanitari de Menorca

Llegeix més...

Llistes definitives de l’oposició de metge d’urgència hospitalària de Menorca

En el BOIB núm. 134, de 27 d’octubre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa d’urgència hospitalària del Servei de Salut, convocat el mes de maig de 2018, corresponent al Sector Sanitari de Menorca.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a la resolució.

Llegeix més...

Llistes definitives de l’oposició de metge d’urgència hospitalària d'Eivissa i Formentera

En el BOIB núm. 134, de 27 d’octubre de 2018, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de metge/metgessa d’urgència hospitalària del Servei de Salut, convocats el mes de maig de 2018, corresponents als següents sectors sanitaris:

- Sector sanitari d’Eivissa.

- Sector sanitari de Formentera.

Contra aquestes resolucions es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa especificada a les resolucions.

Llegeix més...

Concurs oposició de FEA de l’Aparell Digestiu als sectors sanitaris de Mallorca

En el BOIB núm. 135, de 30 d’octubre de 2018, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals es convoquen diversos concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu especialista d'àrea (FEA) de l’Aparell Digestiu del Servei de Salut, en els sectors sanitaris de Mallorca.

Aquestes places estan incloses en les ofertes d'ocupació pública per als anys 2016 i 2017.

A l'Annex de cada resolució podeu consultar les bases de la convocatòria.

Sector sanitari Tramuntana

Convocatòria de 2 places vacants, d'acord amb la distribució següent:

Llegeix més...

Convocatòria del lloc de feina de subdirector de Gestió de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

En el BOIB núm. 141, de 10 de novembre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Llegeix més...