Recursos Humans

Modificació de la concessió de retribucions d’hores extraordinàries al personal funcionari de la CAIB

En el BOIB núm. 114, de 15 de setembre de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Aquesta modificació afecta, entre d’altres, al personal següent:

- Personal adscrit al Departament d’Emergències de la Direcció General d’Emergències i Interior de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d’emergències 

Llegeix més...

Modificació de l'acord sobre retribucions d’hores extraordinàries al personal laboral de la CAIB

En els BOIB de dia 8 i 15 de setembre de 2018, s’ha publicat la modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de retribucions per raó de la realització d’hores extraordinàries.

Aquesta modificació afecta, entre d’altres, al personal següent:

- Personal de l’entitat pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears en relació, exclusivament, amb la prevenció, la gestió i la direcció d’emergències.

Llegeix més...

Adjudicació del lloc de treball d'infermera en cap del Servei d’Atenció al Pacient del Mateu Orfila

En el BOIB núm. 113, de 13 de setembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball d’infermer/infermera en cap del Servei d’Atenció al Pacient de l’Hospital Mateu Orfila.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 95, de dia 2 d’agost de 2018.

La plaça s’ha adjudicat a Otilia Pons Alzina. 

Llegeix més...

S'ajudica el lloc de subdirectora d'Infermeria de Son Espases

En el BOIB núm. 111, de 8 de setembre de 2018, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Infermeria de l’Hospital Universitari Son Espases (Sector Sanitari de Ponent del Servei de Salut de les Illes Balears), amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018.

Aquesta plaça s’ha adjudicat a Maria Viña Garcia-Bericua.

Llegeix més...

Adjudicació d’una plaça del grup de gestió dels Serveis Centrals del Servei de Salut

En el BOIB núm. 111, de 8 de setembre de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa A2 de la plantilla orgànica autoritzada dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 36, de 22 de març de 2018.

Aquesta plaça s’ha adjudicat a Margalida Ensenyat Catalunya.

Llegeix més...