Recursos Humans

Convocatòria d’una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa de Son Espases

En el BOIB núm. 86, de 12 de juliol de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases que han de regir el procés selectiu (Annex 1), el model de sol·licitud (Annex 2) i el barem de mèrits (Annex 3).

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

Llegeix més...

Es convoca el lloc de treball de cap del Servei de Selecció de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 85, de 10 de juliol de 2018, s'ha publicat la Resolució del director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Servei de Selecció de la plantilla de personal estatutari dels Serveis Centrals de l'IB-Salut.

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s’han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el BOIB.

En el BOIB núm. 89, de 19 de juliol de 2018, s'ha publicat una correcció d’errors d'aquesta Resolució.

Llegeix més...

Es convoca un concurs oposició per cobrir 73 places vacants de fisioterapeuta de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir 73 places (62 del torn lliure i 11 de promoció interna) vacants de personal estatutari de la categoria de fisioterapeuta, dependents del Servei de Salut, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria (Annex 1), el temari per a la fase d’oposició (Annex 2) i el barem de mèrits per a la fase de concurs (Annex 3), així com les recomanacions per tramitar la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu (Annex 4). 

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB. Si l'últim dia és inhàbil, s’ha d’entendre que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

Llegeix més...

Convocatòria de la plaça de cap del Servei d'Anestèsia i Reanimació de l'Hospital Comarcal d'Inca

En el BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d’Inca, per la qual es convoca la provisió del lloc de feina, pel procediment de lliure designació, de cap del Servei d'Anestèsia i Reanimació de l'Hospital d'Inca.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases (Annex 1) i el model de sol·licitud (Annex 2) per participar en aquesta convocatòria.

Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s’han de presentar en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

Borses extraordinàries de les especialitats infermeria i medicina del treball a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa

En el BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018, s'han publicat les resolucions de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, a proposta del director general de Funció Pública i Administracions Públiques, per les quals es convoquen uns concursos per constituir unes borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants de diferents cossos, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball.

- Cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat infermeria del treball.

En els annexos d'aquestes resolucions podeu consultar les bases que regeixen cada convocatòria (Annex 1) i el barem de mèrits (Annex 2).

Llegeix més...