Recursos Humans

Irma Velasco, nova directora gerent de GEIBSAU

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha informat el Consell de Govern de la designació d’Irma Velasco Rodríguez com a directora gerent de l’empresa pública Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU).

Irma Velasco és llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Valladolid. Té un màster en Desenvolupament Econòmic Regional i Local, és Agent de Desenvolupament Local (IDC) i compta amb el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) per la Universitat Complutense de Madrid.

La nova directora substitueix en el càrrec a Job Torres San Julián que havia ocupat el càrrec de director gerent des de l'any 2015.

Llegeix més...

Contractació de joves qualificats a l’IdISBA a través del SOIB

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha assistit entre d’altres autoritats, a la presentació del programa SOIB JOVE-Qualificats Sector Públic, finançat pel SOIB amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE) i Garantia Juvenil, a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.

A l’acte s’han presentat molts dels joves que s’han beneficiat de les ofertes del sector públic.

La presidenta ha destacat que amb aquest programa més de 300 joves han trobat un lloc de feina. D'aquests, els joves contractats per fer feina a l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) seran 23. El contracte tendrà una durada de 15 mesos.

Llegeix més...

Convocatòria de dues places de facultatiu especialista d’àrea de Pediatria a l’Hospital d’Inca

En el BOIB núm. 125, de 12 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Pediatria corresponent a la gerència de Tramuntana (Exp HCIN 12/17).

En aquest procediment es convoquen dues places d’especialista de Pediatria a la gerència de tramuntana (Hospital Comarcal d’ Inca).

Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria disposen de 10 dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

Llegeix més...

Llista d’aspirants seleccionats per formar part d'una borsa de fisioteràpia a Menorca

En el BOIB núm. 121, de 3 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats en el concurs per formar part d’una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l’illa de Menorca, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest concurs es va publicar en el BOIB núm. 57, de dia 11 de maig de 2017.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà que s’hagi publicat la Resolució en el BOIB.

Llegeix més...

Nomenament del personal que ha superat el concurs oposició d’odontologia de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 123, de 7 d’octubre de 2017, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es nomenen com a personal estatutari fix les persones aspirants que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d’àrea del Servei de Salut.

La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 136, de 15 de setembre de 2015.

Llegeix més...