Recursos Humans

L’IdISBa convoca dues contractacions de 10 investigadors als programes TalentPlus

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) ha publicat en el BOIB núm. 65, de dia 14 de maig de 2019, Butlletí Oficial de les Illes Balears les convocatòries corresponents als programes de captació de talent investigador TalentPlus Junior i TalentPlus Tech, emmarcats en el projecte “TALENT Plus. Construint Salut, Generat Valor”.

Aquests programes impulsaran la contractació a l’IdISBa, en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la recerca que puguin contribuir a la generació de valor i la producció de resultats en salut.

El programa TalentPlus Junior consisteix en la convocatòria de 5 contractes predoctorals en recerca en salut, per incorporar-los a línies de recerca de l’IdISBa per a la realització de la seva tesi doctoral.

Els contractes oferts són de 48 mesos amb una retribució bruta anual de 20.600,00 euros. Els contractes es complementaran amb una dotació addicional de fons per atendre despeses de matrícula al programa de doctorat i/o despeses de mobilitat (10.000,00 € dividits en quatre anualitats).

Llegeix més...

Convocades dues places del grup administratiu C1 dels Serveis Centrals de l’IB-Salut

En el BOIB núm. 63, de dia 9 de maig de 2019, s’han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, de la funció administrativa de la plantilla autoritzada dels Serveis Centrals.

1 plaça vacant del grup administratiu (C1) adscrita a la Subdirecció de Tecnologies i Sistemes d’Informació.

1 plaça vacant del grup administratiu (C1) adscrita a la Subdirecció de Compres i Logística.

Llegeix més...

L’EBAP convoca oposicions de diverses especialitats del cos facultatiu superior

7870 1En el BOIB núm. 63, de dia 9 de maig de 2019, s’han publicat les resolucions de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Púbiques, per les quals s’aproven les convocatòries, les bases, els exercicis, temaris, i els barems de mèrits, i es designen els Tribunals Qualificadors de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior de diverses especialitats de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Estadística.

Enginyeria industrial.

- Assessorament lingüístic.

Enginyeria agrónoma.

 

Llegeix més...

4.443 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 1.268 places d’infermer/infermera

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears van continuar el dia 12 de maig, diumenge, els exàmens de les convocatòries del concurs oposició per cobrir 1.268 places vacants de personal estatutari de la categoria d’infermer/infermera. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

Les proves, ralitzades en un torn únic, van tenir lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. En total s’hi han presentat 4.443 aspirants, 3.473 a Mallorca, 323 a Menorca i 647 a Eivissa.

Llegeix més...

Convocat el lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria d’Urgències de l’Hospital Mateu Orfila

En el BOIB núm. 62, de dia 7 de maig de 2019, s’ha publicat la Resolució del Director Gerent de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Supervisor/a d’Unitat d’Infermeria d’Urgències de l’Hospital Mateu Orfila.

Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar la documentació en el termini de 20 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

 

Llegeix més...