Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Acord d'execució de la sentència 502/2015 sobre la integració del personal del Complex Hospitalari de Mallorca

Acord d'execució de la sentència 502/2015 sobre la integració del personal del Complex Hospitalari de Mallorca

En el BOIB núm. 46, de 14 d’abril de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern, pel qual s’executa la Sentència 502/2015, de 17 de juliol, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Aquesta Sentència afecta concretament dos procediments:

- El que va iniciar la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) el mes de novembre de 2010, referent a la regulació del procediment d’integració com a personal estatutari fix del personal laboral fix i del personal funcionari de carrera del Complex Hospitalari de Mallorca (BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010).

- El que va implementar la Resolució de la directora general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) el mes d’octubre de 2012, per la qual es regula el procediment d’integració com a personal estatutari fix del personal laboral fix del Complex Hospitalari de Mallorca (BOIB núm. 168, de 13 de novembre de 2012).

Aquests dos procediments van finalitzar mitjançant diverses resolucions del director general del Servei de Salut els anys 2011 i 2012, respectivament.

Per això, s’ha de prendre en consideració que la declaració de nul·litat únicament afecta un col·lectiu, el personal laboral indefinit del Complex Hospitalari de Mallorca:

  • Personal laboral indefinit que ocupava una plaça en la relació de llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Personal laboral indefinit de l’extinta entitat pública empresarial Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA).

A proposta de la consellera de Salut, el Consell de Govern, en la sessió de dia 13 d’abril de 2018, va adoptar, entre d’altres, l’Acord per executar la Sentència 502/2015, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que declara la nul·litat de l’apartat tercer del punt 1.2 de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010 (BOIB núm. 167, de 18 de novembre de 2010).

[Font: BOIB. Núm. 046. 14/04/2018]

[Foto: Infosalut]