Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans El Servei de Salut convoca un concurs oposició per cobrir 85 places vacants d'infermera obstetricoginecològica

El Servei de Salut convoca un concurs oposició per cobrir 85 places vacants d'infermera obstetricoginecològica

En el BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018, s’ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir 85 places (65 del torn lliure i 20 de promoció interna) vacants de personal estatutari de la categoria d'infermer obstetricoginecològic/infermera obstetricaginecològica, dependents del Servei de Salut, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2017.

En els annexos d'aquesta resolució podeu consultar les bases que han de regir la convocatòria (Annex 1), el temari per a la fase d’oposició (Annex 2) i el barem de mèrits per a la fase de concurs (Annex 3), així com les recomanacions per tramitar la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu (Annex 4). 

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, comptador des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB. Si l'últim dia és inhàbil, s’ha d’entendre que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

En el BOIB núm. 92, de 26 de juliol de 2018, s'ha publicat una correcció d’errors d'aquesta Resolució.

[Fonts: BOIB. Núm. 087. 14/07/2018 - BOIB. Núm. 092. 26/07/2018]

[Foto: Tbsdy lives / Knotted cord / CC-by-sa-2.0]