Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista d’ORL de Mallorca

Llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oposició d’especialista d’ORL de Mallorca

En el BOIB núm. 146, de dia 22 de novembre de 2018, s’han publicat les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per les quals s’aproven les llistes provisionals d’aspirants admesos i exclosos dels concursos oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’otorinolaringologia del Servei de Salut, convocados el mes de maig de 2018, corresponents a diversos sectors sanitaris de Mallorca.

-Sector Sanitari de Tramuntana

-Sector Sanitari de Ponent

-Sector Sanitari de Migjorn

Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució per presentar reclamacions —que no tendran caràcter de recurs administratiu— o per esmenar—si escau— el defecte o la causa que hagi motivat l’exclusió. Les reclamacions que es presentin s’han d’entendre rebutjades si qui l’hagi presentat no apareix com a admès en la resolució amb què es publiquin les llistes definitives. Qui no esmeni els defectes en el termini establit serà exclòs del procés selectiu. Així mateix, qui hagi detectat errors en la consignació de les dades personals pot manifestar-ho en aqueix mateix termini.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 10 de febrer de 2019, a les 10.00 hores, a l’Hospital Universitari Son Espases, Carretera de Valldemossa, 79, Palma.

[Font: BOIB. Núm. 146. 22/11/2018]

[Foto: Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Son Llàtzer]

Notícies relacionades a Infosalut
*09/01/2019 - Aprovades les llistes definitives d’otorrinolaringologia a diversos sectors sanitaris de balears.
*
01/10/2018 - Concurs oposició de FEA d’Otorrinolaringologia a diversos sectors sanitaris de Balears.