Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans S’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 del personal funcionari de la CAIB

S’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 del personal funcionari de la CAIB

En el BOIB núm. 157, de dia 15 de desembre de 2018, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2018, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el BOIB núm. 160, de dia 22 de desembre de 2018, podeu consultar la correcció d'errors a l'oferta de treball públic.

Aquesta oferta suposa un total de 418 places, amb la distribució indicada en els annexos, que podeu consultar en el present l’Acord.

El desglosse de places és el següent:

-150 places pertanyen a l’oferta ordinària corresponent a la taxa de reposició d’efectius ordinària.

-203 places pertanyen a l’oferta extraordinària corresponent a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal.

-65 places corresponen a la promoció interna de l’oferta ordinària, places que no computen als efectes del límit màxim de places derivat de la taxa ordinària de reposició d’efectius.

Es reserva una quota mínima d’un 7 % del total de les places objecte de l’oferta perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %:

-Un mínim del 5 % de les places es reservaran per a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica.

-Un mínim del 2 % de les places es reservaran per a persones amb una diversitat funcional que tengui l’origen en una diversitat funcional intel·lectual.

Les convocatòries corresponents als processos selectius d’aquestes places s’han de publicar en el termini improrrogable de tres anys comptadors des de la data de la publicació d’aquest Acord, i han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i ser objecte de negociació en l’àmbit corresponent.

[Fonts: BOIB. Núm. 157. 15/12/2018 - BOIB. Núm. 160. 22/12/2018]