Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans 346 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 85 places d’infermeria obstetricoginecològica

346 aspirants han participat en el concurs oposició per cobrir 85 places d’infermeria obstetricoginecològica

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears va continuar el diumenge, dia 3 de febrer, els exàmens de la convocatòria del concurs oposició per cobrir 85 places vacants de personal estatutari de la categoria d’infermer obstetricoginecològic/ infermera obstetricaginecològica. Val a dir que el 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s’hagi d’acreditar la capacitat funcional per acomplir les funcions pròpies de la plaça.

Les proves, que es van realitzar en un torn únic, van tenir lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa. En total s’hi han presentat 346 aspirants, 263 a Mallorca, 20 a Menorca i 63 a Eivissa.

Aquest procés d’oferta d’ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es realitza a les Illes Balears en aquest àmbit. L’any 2018 s’han duit a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per a 4.925 sol·licituds rebudes.

En aquest enllaç podeu consultar el calendari previst per enguany.

En la categoria del grup administratiu de la funció administrativa ja s’havia iniciat el procés d’oferta d’ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada als anys 2015, 2016 i 2017.

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d’una fase d’oposició amb un valor del 60 % i una posterior fase de concurs amb un valor del 40 %. La qualificació final s’extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d’una llengua estrangera, 3 punts.

És important recordar que s’admetran totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d’ocupació pública encara que no s’acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

[Font: Conselleria de Salut. 03/02/2019]

[Foto: Tbsdy lives / Knotted cord / CC-by-sa-2.0]