Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Aspirants que han superat les proves selectives d’administratiu de de l’Administració general de la CAIB

Aspirants que han superat les proves selectives d’administratiu de de l’Administració general de la CAIB

En el BOIB núm. 23, de dia 21 de febrer de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 15 de febrer de 2019 per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.

S’estableix que, en el termini de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, les persones aspirants seleccionades han de presentar, en el Registre General de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), en el de la conselleria competent en matèria de funció pública o en qualsevol altra de les formes que estableix la norma pertinent, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, els documents especificats a l’esmentada Resolució.

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, i un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, segons la normativa establerta a la resolució.

[Font: BOIB. Núm. 23. 21/02/2019]

[Foto: IB-Salut]

Notícies relacionades a Infosalut
*26/03/2019 - S’aproven les llistes definitives d'admesos i exclosos del cos administratiu de la CAIB