Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Acord sobre les excepcions de suspensió de la concessió de gratificacions

Acord sobre les excepcions de suspensió de la concessió de gratificacions

En el BOIB núm. 38, de dia 23 de març de 2019, s’ha publicat l’Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2019 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2017, pel qual s’estableixen els col·lectius de personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats instrumentals integrants del sector públic autonòmic exceptuats de la suspensió de la concessió de gratificacions per raó de la prestació de serveis extraordinaris fora de l’horari o la jornada habituals de treball.

Aquesta modificació afecta als col·lectius següents, entre d’altres:

-Personal adscrit a la Direcció General de Salut Pública i Participació amb funcions d’inspecció o laboratori. 

 

 

-Personal facultatiu superior que té funcions relacionades amb el Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, només en els casos en què s’hagi declarat un cas d’alerta sanitària i durant el temps que duri.

-Personal de l’Escola Balear d’Administració Pública i de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques que formi part o doni suport al Servei de Selecció i Provisió en relació, exclusivament, amb els serveis efectius prestats durant la preparació i el desenvolupament del procés selectiu corresponent a les ofertes públiques dels exercicis de 2014, 2015, 2016 i 2017.

[Font: BOIB. Núm. 38. 23/03/2019]

[Foto: Unsplash / meeting-pencils-macbook-notebooks / CC BYND 2.0]