Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Nou decret de categories del personal estatutari de l'IB-Salut

Nou decret de categories del personal estatutari de l'IB-Salut

En el BOIB núm. 78, de dia 13 de juny de 2019, s’ha publicat el Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut).

 

 

L’objecte d’aquest Decret és crear diverses categories de personal estatutari en l’àmbit de l’IB-Salut i regular-ne els requisits de titulació, les funcions i les retribucions; preveure’n —si cal— la integració, a més de modificar el requisit de titulació de categories ja existents; canviar la denominació de diverses categories; declarar com a extintes diverses categories, i modificar les funcions d’una categoria.

Creació de noves categories

- Creació de la categoria d’infermer/infermera especialista: en infermeria familiar i comunitària; infermeria del treball; geriàtrica; pediàtrica.

- Creació de la categoria de tècnic/tècnica en emergències sanitàries.

- Creació de la categoria d’arquitecte/arquitecta.

- Creació de la categoria de tècnic superior estadístic / tècnica superior: estadística i en metodologia de la recerca; jurídica; àrea econòmica; administració i gestió; prevenció de riscs laborals.

- Creació de la categoria de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals.

- Creació de la categoria de tècnic/tècnica: de gestió de documentació; gestió estadística; sistemes i tecnologies de la informació; arquitecta tècnica.

- Creació de la categoria de teleoperador/teleoperadora de central de coordinació del 061.

Canvi de denominació, modificació i extinció de categories

- Canvi de denominació de la categoria de bibliotecari/bibliotecària, modificació del requisit de titulació i integració; infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica.

- Canvi de denominació de la categoria d’auxiliar d’infermeria; tècnic/tècnica especialista (C1); conductor/conductora i modificació de les funcions i de les retribucions.

- Modificació de les funcions de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa.

- Modificació del requisit de titulació de la categoria de tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació.

- Extinció de la categoria de personal tècnic titulat de grau mitjà i integració en la nova categoria de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals; la funció administrativa i integració en les noves categories de tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica, tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica i tècnic/tècnica superior d’administració i gestió.

[Font: BOIB. Núm. 78. 13/06/2019]

[Foto: Ariadna Creus i Àngel García. CCIIC]

Notícies relacionades a Infosalut
*27/05/2019 - S’aprova el Decret pel qual es creen diverses categories d’infermeria.