Back Estàs aquí:Home Gestió sanitària Notícies de gestió sanitària Recursos humans Delegació de competències a favor d’òrgans directius de la Conselleria de Salut i Consum

Delegació de competències a favor d’òrgans directius de la Conselleria de Salut i Consum

En el BOIB núm. 94, de dia 11 de juliol de 2019, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 5 de juliol de 2019, per la qual es deleguen diferents competències i la signatura de determinats actes administratius a favor d’òrgans directius de la Conselleria i se n’estableix el règim de suplència.

 

Es delega en la persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum les competències que corresponen a la persona titular de la Conselleria en els assumptes de contractació i projectes d'inversió, en matèria de subvencions, acords i convenis de col·laboració i de personal. En matèria de gestió pressupostària, els actes d'autorització i disposició de la despesa o que suposen el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagaments que siguin a càrrec de crèdits inclosos en els pressuposts de la Conselleria de Salut i Consum. Així mateix, es delega en la persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum la signatura dels documents comptables d'autorització i disposició de despeses, de reconeixement d'obligacions i de proposta de pagaments amb càrrec als programes assignats a la Conselleria.

Es delega en la persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum la signatura dels actes en matèria d'ingressos indeguts, la signatura de la resolució dels expedients. En matèria de modificacions de crèdits, la signatura dels actes administratius i els documents comptables i administratius relatius a propostes de modificacions de crèdit, sense limitació de quantia.

També es fixa el règim de suplències dels òrgans directius de la Conselleria en cas d'absència, malaltia o vacant de qualsevol de les persones titulars de les direccions generals de Prestacions i Farmàcia; de Salut Pública; de Recerca en Salut, Formació i Acreditació; de Consum, i de la Secretaria General. 

[Font: BOIB Núm. 94. 11/07/2019]

[Foto: Infosalut / Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears / CC BY-NC-SA 4.0]