Sociosanitari

S'ha aprovat el Projecte de llei d'acció social concertada de les Illes Balears

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei de serveis a les persones en l’àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta futura llei d’acció social és capdavantera a Espanya, ja que establirà un nou model de concertació, preferentment amb entitats del tercer sector social. També preveu que els serveis d’orientació professional adreçats a col·lectius vulnerables es puguin concertar, per primera vegada, mitjançant el tercer sector.

Les entitats i empreses que participin en els concursos públics de serveis socials hauran d’acreditar solvència econòmica i tècnica, amb experiència prèvia en la gestió del servei. No estarà permesa la subcontractació de la prestació principal.

Llegeix més...

Nou servei públic de suport a l’habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació oferirà per primera vegada un servei públic de suport a la llar específic de salut mental, mitjançant la concertació amb entitats del tercer sector (Fundació Deixalles, Fundació Es Garrover, Associació Estel de Llevant i Associació Gira-sol).

S'oferiran 80 places per a persones més grans de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33 % associada a un diagnòstic de salut mental.

Es destinarà 1,2 milions d’euros a finançar 80 places, de les quals 50 seran per a persones amb necessitat d’atenció d’alta intensitat i 30 de baixa intensitat.

El servei de suport a l’habitatge es presta al domicili de la persona usuària amb un objectiu socioeducatiu d’orientació i suport.

Llegeix més...

Nova passa cap a l'ampliació de 22 places de dependència a la residència de Campos

El Consell de Govern ha autoritzat el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears a signar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campos per a la reforma i l’adaptació de la residència municipal Sor Maria Rafela. Aquesta és la darrera passa abans de la licitació de les obres i que permetrà triplicar el nombre de places de dependència disponibles a la residència municipal, ja que es passarà de les 11 actuals a 33.

El conveni materialitza el protocol d’actuació ja signat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’Ajuntament, que preveu una inversió conjunta d’1.519.000 €. La Conselleria, per mitjà del Consorci de Recursos Sociosanitaris, hi aportarà 1.013.000 €, mentre que l’Ajuntament de Campos hi aportarà la quantitat restant.

Les obres consistiran en la reconversió i l’adaptació de 22 places en places per a dependència. Aquestes noves places seran finançades per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i s’integraran a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.

Llegeix més...

Aprovada la primera llei de suport a les famílies de les Illes Balears

S’ha aprovat la Llei de suport a les famílies, una norma impulsada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que suposa un pas endavant cap a la protecció de les famílies més vulnerables.

La norma estableix com a situacions familiars d’especial protecció social i, per tant, prioritàries a l’hora de rebre serveis i prestacions públiques, les famílies nombroses, les monoparentals, les famílies en risc social i víctimes de violència masclista, les que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència o discapacitat i les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

En el BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018, s'ha publicat la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Llegeix més...

Resolució de la convocatòria del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu 2018-19

En el BOIB núm. 92, de 26 de juliol de 2018, s’han publicat diverses resolucions relatives a les sol·licituds presentades per diverses entitats, pel que fa a la convocatòria del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu, per als anys 2018 i 2019.

- Associació Gira-sol: 13 places de baixa intensitat i 9 places d'alta intensitat.

- Associació Estel de Llevant: 11 places de baixa intensitat i 7 places d'alta intensitat.

- Fundació Es Garrover: 11 places de baixa intensitat i 7 places d'alta intensitat.

- Fundació Deixalles: 15 places de baixa intensitat i 7 places d'alta intensitat.

Llegeix més...