Sociosanitari

Tràmit d'informació pública del decret que regula el reconeixement dels graus de discapacitat i dependència

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha publicat el tràmit d'audiència i informació pública del projecte de decret que regula el reconeixement dels graus de discapacitat i dependència.

Es tracta d'un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes es poden informar del projecte de decret i incorporar-hi propostes, comentaris i suggeriments.

L'objectiu és simplificar a la ciutadania de les Illes Balears els tràmits amb l'administració i millorar la coordinació entre els àmbits dels serveis socials, salut i educació.

El procés d'informació pública estarà obert fins al 7 d'agost de 2018 (inclòs).

Llegeix més...

Participació en el finançament del servei de persones amb problemes de salut mental de Can Raspalls

En el BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018, s’ha publicat l’Acord del Patronat de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears relatiu a la participació econòmica en el finançament del servei de les persones usuàries amb problemes de salut mental de la Residència Can Raspalls.

Aquesta participació dels usuaris serà d’un 25 % de la quantia bàsica de la pensió no contributiva de l'any en curs i s'estableixen aquestes possibles situacions:

- Si la persona usuària té ingressos per davall del 75 % de la quantia bàsica de la pensió no contributiva, no haurà de participar econòmicament en el finançament del servei.

Llegeix més...

Convocatòria del concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de les Illes Balears per a l'any 2018-2019

En el BOIB núm. 90, de 21 de juliol de 2018, s'ha publicat la Resolució informativa de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, per la qual es convoca un concert social de serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears, amb entitats privades autoritzades i que no pertanyen encara a la xarxa pública concertada, per a l’any 2018-2019.

Se subjecten a aquest procediment els concerts de sessions de desenvolupament infantil i atenció primerenca de caràcter generalista de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca de serveis socials de les Illes Balears, adreçats a l’atenció integral dels infants de 0 a 6 anys que ho requereixin, en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 7 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

En el BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018, s'ha publicat una correcció d’errors d'aquesta Resolució.

Llegeix més...

El nou centre de dia i d'estades nocturnes de l'Hospici de Felanitx ja és una realitat

La reforma i rehabilitació de l'antiga residència hospici Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx ja ha finalitzat i passat l’estiu aquest nou centre de dia i d’estades nocturnes rebrà els primers usuaris.

La inauguració i jornada de portes obertes del nou equipament va comptar amb la presència de la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada per Fina Santiago, consellera de Serveis Socials i Cooperació; Margalida Puigserver, presidenta de l’IMAS; Joan Xamena, batle de Felanitx, i Juan Manuel Martínez, gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris. 

Una vegada finalitzades les obres de rehabilitació de l’edifici cedit per l’Ajuntament, el centre disposarà de 38 places destinades a persones en situació de dependència: 30 places de centre de dia a la planta baixa (530 m2) i 8 places per al servei d’estades nocturnes a la primera planta (453 m2). Unes places que s’integraran a la Xarxa d’Atenció Pública a la Dependència de les Illes Balears.

Llegeix més...

S'han creat 439 noves places residencials de dependència en tres anys, un 21 % més que l’any 2015

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha creat en els darrers tres anys un total de 439 places de residència per a persones grans en situació de dependència a les Illes Balears.

L’increment de places residencials respecte al mes de juliol del 2015 és del 21 %, atès que s’ha passat de 2.057 places disponibles a les 2.496 actuals. Vegeu taula Evolució de creixement de places.

Aquesta incorporació de noves places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència respon a l'estratègia de concertació de places disponibles no ocupades en residències privades i residències municipals o insulars, cosa que ha permès ocupar places buides, així com la reconversió de places privades a públiques, en el cas de la Residència Sa Serra a Eivissa.

Llegeix més...