La Fundació Associació Espanyola Contra el Càncer ha publicat diverses convocatòries d’ajudes a la investigació per al 2018

Idees Semilla

La finalitat d'aquesta convocatòria és finançar la generació d'oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, es podran concretar en projectes sòlids de recerca.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de l'11 al 30 de novembre de 2017.

Investigador

Concessió d'ajudes a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica per a la creació de les seves pròpies línies de recerca.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà del 8 de novembre al 12 de desembre de 2017.

Llegeix més...

L'Hospital Universitari Son Espases convoca les Ajudes a la Investigació 2017 a la millor publicació científica, projectes pilot i ajudes per a congressos.

Amb aquestes ajudes la Comissió d'Investigació de l'Hospital Universitari Son Espases vol promoure la cultura de la recerca, la millora de la competitivitat i l'augment de la massa crítica d'investigadors de l'Hospital.

Poden optar a aquestes ajudes els investigadors de Son Espases, tant si són personal del Servei de Salut de les llles Balears (IB-Salut), com si es tracta de personal extern adscrit a un grup de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears i de l'Hospital Universitari Son Espases (IdISBa-HUSE).

Un mateix candidat es pot presentar a totes les modalitats. No obstant això, el reconeixement a la millor publicació i l'ajuda per a congressos no podran recaure en una mateixa persona.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) ha publicat les resolucions provisionals dels contractes Miguel Servet de tipus I i Miguel Servet tipus de II de la convocatòria 2017 de l’Acció Estratègica en Salut (AES) 2013-2016 de l’Institut de Salut Carlos III (ISCIII).

Contractes Miguel Servet de tipus I

A la llista provisional corresponent als contractes Miguel Servet de tipus I, trobam els següents investigadors de l’IdISBa:

- Ignacio Ricci Cabello, a la Gerència d’Atenció Primària.

- Diego Marzese, a l’Hospital Universitari Son Espases.

Per segon any consecutiu, l’IdISBa obté el número 1 de la convocatòria Miguel Servet de tipus I. El Dr. Ricci ha aconseguit una puntuació de 92,5 sobre 100.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 113, de 14 de setembre de 2017, s’ha publicat la Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, per la qual s'aprova la convocatòria per a projectes coordinats de R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d'una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l'abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia.

Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes coordinats de R+D entre empreses i centres de recerca, per propiciar la creació d'esquemes de col·laboració científica estables i potents i poder obtenir resultats rellevants, que generin ocupació i, en definitiva, que millorin la balança tecnològica de les Illes Balears.

Temes

L'àrea temàtica de gestió del projecte ha de ser única i ha de ser la seleccionada per l’investigador coordinador en la sol·licitud, la qual ha d’estar integrada principalment en alguna de les iniciatives previstes en la RIS3 de Balears (l’envelliment i les malalties cròniques, el turisme sanitari, etc.)

Llegeix més...

En el BOIB núm. 108, de 2 de setembre de 2017, s’ha publicat la Resolució de la consellera de Salut, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per als exercicis 2017 i 2018, d’acord amb la normativa vigent.

Finalitat

La finalitat d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament dels programes, dels projectes i de les activitats que es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, classificats en diverses línies d'actuació.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) convoca ajuts per a projectes d’investigació en salut per valor de 235.000 euros a través dels programes Synergia i Innovatio, aquest darrer amb el patrocini de la Fundació Iberostar.

Entre els objectius principals dels programes destaquen potenciar l’activitat científica de les línies de recerca liderades per investigadors emergents; fomentar la presentació de projectes coordinats que facilitin la cooperació científica; accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica; impulsar la col·laboració entre el sector sanitari, l’entorn universitari i les empreses, i atreure inversors.

Concretament, el programa Synergia, que disposa d’un pressupost global de 160.000 euros i que finançarà un mínim de dos projectes, té com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania, així com desenvolupar els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal·liatius de la malaltia, reforçant i incrementant la competitivitat de la R+D+I en salut de les Illes Balears. Així mateix, és objecte del programa el disseny de tècniques, productes, instruments o similars que puguin contribuir a la millora de la salut de la població, mitjançant la protecció de la seva propietat intel·lectual i comercialització.

Llegeix més...

En el BOE núm. 203, de dia 24 d'agost de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 16 d'agost de 2017, de la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes de recerca sobre addiccions l'any 2017.

Aquesta convocatòria, que considera primordial el principi d'equitat social en les polítiques de recerca sobre drogues, incloent en el mateix l'enfocament de gènere, s'emmarca en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020, Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació, i en l'Estratègia Nacional sobre Drogues.

Beneficiaris

Poden sol·licitar les ajudes, els següents centres, entre uns altres, els centres públic de R+D:

Llegeix més...

En el BOE núm. 181, de 31 de juliol de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2017 de la Presidència de l'Agència Estatal de Recerca, per la qual s'aprova la convocatòria, per a l'any 2017, del procediment de concessió d'ajudes corresponents a les Accions de Programació Conjunta Internacional, contemplades al Programa Estatal de R+D+I Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Finalitat

La finalitat és la concessió d'ajudes a projectes de recerca inclosos en accions de programació conjunta internacional, per tal de finançar la participació d'equips espanyols en projectes de recerca col·laborativa transnacional en el context de l'Espai Europeu de Recerca o altres actuacions internacionals en les quals Espanya participa a través d'acords i memoràndums d'enteniment en temàtiques específiques.

Llegeix més...

En el BOE núm. 181, de 31 de juliol de 2017, s'ha publicat l'Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2017, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació, per la qual s'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2017, del procediment de concessió d'ajudes per incentivar la incorporació estable de doctors en el marc del Subprograma Estatal d'Incorporació del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.

Finalitat

La finalitat d'aquesta convocatòria és estimular l'ocupació de llocs de treball de caràcter permanent per a investigadors amb una trajectòria destacada a universitats i centres de R+D sense ànim de lucre, mitjançant vinculació funcionarial, estatutària o laboral, a través del cofinançament dels costos salarials del personal incorporat.

Llegeix més...

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears (COIBA) convoca la concessió d'Ajudes 2017 per a la realització d'activitats formatives per al personal d'infermeria col·legiat a les Illes Balears.

Es podrà sol·licitar l'ajuda per a qualsevol tipus d'activitat formativa de postgrau que estigui relacionada amb la professió d'infermera, realitzada, finalitzada i superada, entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.

L'import total de les ajudes ascendeix a 70.000 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el 3 de novembre de 2017.

Llegeix més...