La Conselleria de Salut i Consum ha invertit 1,7 milions d’euros en la renovació del Laboratori de Salut Pública, que ha quedat ubicat al carrer de la Concepció de Palma. La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha visitat avui les noves instal·lacions, on fan feina una vintena de professionals, els quals emeten al voltant de 1.400 informes anuals corresponents a un volum aproximat de 5.000 mostres i 30.000 assajos.

Llegeix més...

El Servei de Laboratoris de Salut Pública de les llles Balears, dependent de la Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut, ha incorporat a la seva cartera de serveis els mètodes d'especiació d'arsènic i mercuri en aliments.

El risc pel consum d'aquests metalls està en funció de la forma metàl·lica en la qual es presenta en l'aliment:

  • L'arsènic és un metal·loide que presenta característiques intermèdies entre metalls i no metalls. Es troba en la naturalesa en diferents formes inorgàniques i orgàniques i en diferents estats d'oxidació (-III, 0, III, V), els més freqüents són l'estat AsV i AsIII. Les formes inorgàniques són més tòxiques i l'estat AsIII és el més tòxic.
Llegeix més...

En el BOE núm. 289, de 3 de desembre de desembre de 2015, s'ha publicat l'Ordre PRE/2565/2015, de 26 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/305/2009, de 10 de febrer, per la qual es crea la Xarxa de Laboratoris d'Alerta Biològica "RE-LAB".

Aquesta Xarxa de Laboratoris es va crear l'any 2009, en qualitat d'infraestructura cientificotècnica especialitzada del Sistema Nacional de Conducció de Situacions de Crisis, per fer front a situacions amb sospita de risc o amenaça per agents biològics perillosos per a la Salut Pública Nacional.

La Xarxa "RE-LAB" compta amb uns dispositius de comunicació de gran eficàcia en situacions crítiques per amenaça d'origen biològic amb les autoritats competents, sobretot amb el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Llegeix més...

Per tal d'avaluar el grau de satisfacció dels seus clients, conèixer les seves expectatives i adequar el servei a les seves necessitats, el Laboratori va realitzar una enquesta de satisfacció del 30 d'abril al 10 de maig del 2012.

[Font: Conselleria de Salut, Família i Benestar Social]