El Servei de Laboratoris de Salut Pública de les llles Balears, dependent de la Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut, ha incorporat a la seva cartera de serveis els mètodes d'especiació d'arsènic i mercuri en aliments.

El risc pel consum d'aquests metalls està en funció de la forma metàl·lica en la qual es presenta en l'aliment:

  • L'arsènic és un metal·loide que presenta característiques intermèdies entre metalls i no metalls. Es troba en la naturalesa en diferents formes inorgàniques i orgàniques i en diferents estats d'oxidació (-III, 0, III, V), els més freqüents són l'estat AsV i AsIII. Les formes inorgàniques són més tòxiques i l'estat AsIII és el més tòxic.
Llegeix més...

En el BOE núm. 289, de 3 de desembre de desembre de 2015, s'ha publicat l'Ordre PRE/2565/2015, de 26 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/305/2009, de 10 de febrer, per la qual es crea la Xarxa de Laboratoris d'Alerta Biològica "RE-LAB".

Aquesta Xarxa de Laboratoris es va crear l'any 2009, en qualitat d'infraestructura cientificotècnica especialitzada del Sistema Nacional de Conducció de Situacions de Crisis, per fer front a situacions amb sospita de risc o amenaça per agents biològics perillosos per a la Salut Pública Nacional.

La Xarxa "RE-LAB" compta amb uns dispositius de comunicació de gran eficàcia en situacions crítiques per amenaça d'origen biològic amb les autoritats competents, sobretot amb el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

Llegeix més...

Per tal d'avaluar el grau de satisfacció dels seus clients, conèixer les seves expectatives i adequar el servei a les seves necessitats, el Laboratori va realitzar una enquesta de satisfacció del 30 d'abril al 10 de maig del 2012.

[Font: Conselleria de Salut, Família i Benestar Social]