Ha tengut lloc l'acte de graduació dels sis residents d’infermeria pediàtrica i cinc infermeres de salut mental de les unitats docents multiprofessionals de Pediatria i Salut Mental. Aquestes especialitats han de contribuir a consolidar un nou model assistencial que atengui la persona de manera integral i s’adapti a les seves necessitats.

Llegeix més...

S'ha publicat, al BOE núm. 211, de dia 2 de setembre de 2022, l'Ordre SND/840/2022, de 26 d'agost, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2022 per a l'accés en 2023, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau, llicenciatura, o diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física. 

Llegeix més...