En el BOIB núm. 71, de dia 1 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la convocatòria per a la contractació d’un Doctor o Doctora en psicologia per a la investigació i d’un tècnic o una tècnica de suport a la investigació atenció primària de la salut en el projecte de la RETIC redIAPP "Red de Investigación en Actividades Preventivas y de Promoción".

Llegeix més...