El Consell de Govern va aprovar el passat dia 15 de març el Decret de carrera investigadora, una norma que regula l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts de recerca sanitària de les Illes Balears.

Aquest Decret permetrà proporcionar als investigadors sanitaris de les Illes Balears condicions laborals adequades al seu mèrit i esforç, els propiciarà una estabilitat laboral, els donarà seguretat jurídica i promourà la igualtat d’oportunitats per als investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

Fins ara, el personal investigador contractat per l’IdISBa es trobava sotmès al règim jurídic general del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Això no permetia tenir en compte les peculiaritats intrínsecament associades amb la tasca investigadora i no preveia l’existència d’una carrera investigadora, entesa com el conjunt ordenat d’oportunitats d’ascens i expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Llegeix més...

El Consell de Ministres ha autoritzat, el Reial decret que aprova l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), pel qual es regulen les condicions de treball dels investigadors predoctorals.

Amb l'aprovació del EPIF s'elimina qualsevol període de beca, i així procedir a la contractació laboral dels investigadors que es troben en formació des de l'inici de la seva carrera professional.

La nova norma defineix, igualment, la condició de personal investigador predoctoral en formació i el desenvolupament de l'objecte d'aquest contracte, que serà la realització simultània de tasques de recerca en un projecte específic i nou, i el conjunt d'activitats integrants del programa de doctorat conduents a l'adquisició de competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol universitari oficial de Doctorat.

Llegeix més...

En el BOE núm. 35, de dia 9 de febrer de 2019, s'ha publicat el Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la Innovació i la Universitat.

La recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, són factors indispensables en molts d’àmbits. En l'agenda de la Unió Europea les polítiques d'I+D+i ocupen un lloc destacat.

Al llarg dels darrers anys, el descens en la inversió pública en el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació ha ocasionat un progressiu retard respecte a la Unió Europea i la pèrdua d'eficiència en el funcionament de diferents òrgans.

Les mesures contingudes en el present Reial decret llei permetran als organismes i entitats que formen part del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació complir de forma més eficaç el propòsit primordial que assisteix als mateixos (recerca científica i tècnica), per a desenvolupar la competitivitat i la societat basada en el coneixement.

Llegeix més...

7551El 18 de desembre de 2017 el Patronat de l’IdISBa va aprovar la política institucional d’accés obert de l’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears.

L’IdISBa considera convenient i necessari donar suport a la política d’accés obert amb l’objectiu de promoure la difusió de la seva producció científica, afavorint l’accessibilitat, la visibilitat i l’impacte de la seva investigació científica, seguint la iniciativa de Budapest i la declaració de Berlín i la legislació nacional i internacional vigent en matèria de difusió científica en accés obert.

Llegeix més...

La vicepresidenta i consellera d'Innovació i Recerca Bel Busquets, va assistir a l'acte que dona els sus al programa del Dia Internacional de la Nina i la Dona en la Ciència per a donar suport a la iniciativa liderada per la Plataforma 11F Balears, en què participen dones de diferents institucions, empreses, i a títol individual.

L'objectiu de la trobada era posar cara i donar veu a dones que, des d'institucions, empreses o a títol individual, treballen en diferents camps de la investigació, reivindicar el seu paper i que serveixin d'exemple a les nines per a despertar les vocacions científiques i, així, contribuir a trencar l'escletxa de gènere que actualment també existeix en l'àmbit cientificotecnològic.

El programa d'activitats es va dirigir a dones, a nines i a actors implicats en el sistema de recerca i innovació tecnològica.

Llegeix més...

La Conselleria de Salut, Direcció General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut ha obert la convocatòria 2019 per a la inclusió de nous membres al Comitè d’Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB), amb preferència per diplomats o graduats en infermeria.

La tasca que han de desenvolupar els membres del CEI-IB és l’avaluació d’assaigs clínics, estudis postautorització i projectes d’investigació, i assistir mensualment a la reunió del Comitè, que es du a terme en horari de migdia i/o tarda.

Per a l’elecció de membres, es tendrà en compte l’experiència professional i en investigació, la formació específica en bioètica, epidemiologia, estadística i mètodes d’investigació.

Igualment, es tendrà en compte el fet insular, per tal de garantir, sempre que sigui possible, la representació de les illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera. 

Llegeix més...

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha realitzat un prèstec, el de major quantia fins ara, a la ciència espanyola, per a donar suport a la I+D+i.: 1.200 milions que es destinaran a finançar les activitats que desenvolupen els centres i institucions de recerca públiques a Espanya fins a l'any 2020.

El BEI atorga aquests fons sota el marc del programa InnovFin per a la Ciència, una iniciativa conjunta del Grup BEI i la Comissió Europea, dissenyada específicament, per a fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació a Europa, i amb el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la UE.

Llegeix més...

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, el decret pel qual es crea i es regula el Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El decret també formula el paper que han de tenir les AEI o clústers dins el sistema d’R+D+I de les Balears.

L’objectiu de tenir empreses i organismes agrupats és facilitar les pràctiques innovadores que millorin la competitivitat.

La inscripció en el Registre, que dependrà de la Direcció General d’Innovació i Recerca, també facilitarà la participació de les AEI inscrites a les convocatòries d’ajudes en matèria de suport a projectes de clústers-AEI.

El decret disposa que les agrupacions empresarials innovadores han de ser entitats sense finalitat de lucre i han de conformar, en un espai geogràfic o sector productiu, una combinació d’empreses i centres d’investigació o de formació públics o privats, involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir avantatges o beneficis derivats de l’execució de projectes concrets de caràcter innovador.

Llegeix més...

La consellera de Salut, Patricia Gómez, i la directora de la Unitat de Serveis Mèdics de Roche Farma, Gemma Palacios, van firmar un conveni de col·laboració mitjançant el qual Roche contribuirà econòmicament amb l’Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per a la contractació d'un investigador predoctoral per evitar la fuga de talent investigador a la comunitat autònoma.

Així doncs, Roche Farma posa a disposició de l’IdISBa una dotació econòmica de 60.000 euros per a la contractació d'un investigador predoctoral de perfil bàsic o translacional amb una durada inicial de 24 mesos. L’IdISBa podrà prolongar aquest període podrà durant dotze mesos addicionals, amb l’avaluació científica prèvia dels resultats preliminars obtinguts i del grau d'avenç de la tesi doctoral, cas en què el finançament l’aportarà l'Institut.

Llegeix més...

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) obre la segona convocatòria dels programes “RADIX” i “FOLIUM” per a la contractació d’investigadors a la nostra comunitat autònoma; d’una banda, el programa d’incorporació d’investigadors postdoctorals “FOLIUM” i, de l’altra, el programa d’incorporació de líders júniors “RADIX”.

Ambdues convocatòries es publiquen en el BOIB núm. 8, de dia 17 de gener,  on podeu consultar més informació.

El programa FOLIUM compta en aquesta segona convocatòria amb 7 places d’investigadors postdoctorals, per incorporar-se a grups o línies de recerca liderades de forma preferent per investigadors emergents a l’IdISBa. La primera convocatòria del programa ha permès incorporar 4 investigadors postdoctorals. En conjunt, el programa FOLIUM incorporarà un total de 12 investigadors. 

A través del programa RADIX es pretén contractar investigadors principals emergents amb una trajectòria d’excel·lència en l’àmbit internacional i amb projecció de lideratge perquè s’incorporin a la plantilla investigadora de l’IdISBa.

Llegeix més...
El web Infosalut utilitza cookies pròpies per millorar la navegació. Les cookies utilitzades no contenen cap tipus d'informació de caràcter personal. Si continua navegant entendrem que accepta el seu ús. Disposa de més informació de les cookies i com pot impedir el seu ús en la nostra política del web.