En el BOIB núm. 11 de dia 20 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 14 de gener de 2022 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria de la Unitat d’hospitalització H2A i H3B de l’Hospital Universitari Son Llàtzer.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 10 del 18 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea d’hematologia i hemoteràpia dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 10 de 18 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de gener de 2022 de correcció d'errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 8 de novembre de 2021 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 9, de dia 15 de gener de 2022, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de gener de 2022 per la qual es modifica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 por la que s’aprova la convocatòria d’un concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria, se publica la llista de persones incloses en la segona crida de l’examen i es fixa la data i la seu de la prova.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 8, de dia 13 de gener de 2022, s'ha publicat la Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca, per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Tècnic de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l’Hospital Comarcal d’Inca

Llegeix més...

En el BOIB núm. 7 de dia 11 de gener de 2022, s'ha publicat l'acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022 pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llegeix més...