En el BOIB núm. 131 de dia 23 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 16 de setembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost.

Llegeix més...

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha nomenat la doctora Ana Trenado Andreu nova gerent de l'Àrea de Salut de Menorca en substitució de Romà Julià, que es jubila després de dos anys en el càrrec. Romà Julià i Ana Trenado han comunicat avui el relleu a l'equip directiu, caps de servei, supervisores d'infermeria i coordinadors dels centres de salut d'atenció primària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 125 de dia 11 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un graduat o una graduada en Medicina amb especialitat en Cardiologia per al projecte «Infart agut de miocardi: determinants socioeconòmics i indicadors de qualitat».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral.

Llegeix més...