En el BOIB núm. 30, de dia 9 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 27 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs específic de mèrits, del lloc de treball de cap de secció de Selecció i Provisió i de Gestió de Recursos Humans de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 28, de dia 4 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal d’assessoria jurídica i contractació administrativa, com a laboral temporal fins a la cobertura definitiva de la plaça.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 28, de dia 4 de març de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’una gestora o gestor econòmic de projectes, vinculat al projecte «Consciència IdISBa: Consolidar la ciència IdISBa».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 21, de dia 16 de febrer de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Microbiota-Inflammation-Brain axis in heart failure: new food, biomarkers and AI approach for the prevention of undernutrition in older».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 21, de dia 16 de febrer de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic superior per al projecte «RADIX en genòmica per a la medicina de precisió, finançat pel projecte IdISBaJanssen».

Llegeix més...