En el BOIB núm. 14 de dia 27 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic de grau mitjà de recursos humans i projectes per a la Fundació IdISBa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 14 de dia 27 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) d’Es Banyer de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13, de dia 25 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 18 de gener de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de facultatiu especialista d’àrea d’Hematologia i hemoteràpia i de la categoria de facultatiu especialista d’àrea de Cirurgia general i aparell digestiu de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13 del 25 de gener de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de gener de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina del treball dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 13, de dia 25 de gener de 2022, s'han publicat les resolucions de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 19 de gener de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Dalt Sant Joan i es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari d’una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura de àrea i EAP en l’Equip d’Atenció Primària Canal Salat de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

Subcategories