En el BOIB núm. 125 de dia 11 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un graduat o una graduada en Medicina amb especialitat en Cardiologia per al projecte «Infart agut de miocardi: determinants socioeconòmics i indicadors de qualitat».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 122 de dia 7 de setembre de 2021, s'ha publicat la convocatòria per a la selecció de candidats a formar part d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a de gestió, mitjançant el procediment d’oposició - concurs, per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca, com a personal laboral.

Llegeix més...

La nova web presenta informació de totes les especialitats i dels seus professionals, i també l’apartat «Transparència», amb dades assistencials actualitzades diàriament. L’objectiu és oferir informació de qualitat, actualitzada, transparent i útil, i transmetre la professionalitat que el caracteritza com a hospital de referència.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 119 de dia 2 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a superior de suport en investigació per al projecte «Anàlisi del resistoma in vitro i in vivo: desenvolupament de noves eines per optimitzar el diagnòstic i tractament de les infeccions per P. aeruginosa».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 118 de dia 31 d'agost de 2021, s'ha publicat l'acord del Consell de Direcció del Servei de Salut de les Illes Balears pel qual s'accepta la donació de l'associació Projecte Junts consistent en material de joc i activitats de voluntariat i acompanyament per a l'Hospital Can Misses, en execució del conveni de col·laboració de març de 2017 amb el Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 118 de dia 31 d'agost de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, a proposta del subdirector de Pressuposts i Control de la Despesa, per a l'acceptació de la cessió temporal i gratuïta, per dotze mesos, d'un controlador digital Spyglass i un sistema Autolith Touch.

Llegeix més...

Subcategories