En el BOIB núm. 5, de dia 12 de gener de 2023, s'han publicat tres resolucions del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, per les quals es convoquen, pel procediment de lliure designació, els llocs de supervisor/a d’Àrea de l'Hospital General, de la Unitat d'Hospitalització de Neurociències de Son Espases i de la Unitat d'Hospitalització de Digestiu, també de Son Espases.

Llegeix més...

El Consell de Govern va ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat, aprovat el passat 18 de novembre de 2022, en què s'amplia la carrera professional al personal temporal del Servei de Salut. Aquesta ampliació suposa el reconeixement amb efecte retroactiu de dos anys (a partir del dia 1 de gener de 2021) del pagament del 100% de la carrera professional (que fins ara era del 25%) al personal estatutari temporal del Servei de Salut. La mesura beneficiarà aproximadament 2.000 professionals i tindrà un cost de 4,5 milions d'euros.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 166, de dia 22 de desembre de 2022, s'han publicat diverses resolucions de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, del 15 de desembre de 2022, per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, diverses places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 166, de dia 22 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, de 15 de desembre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, la substitució d'una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 165, de dia 20 de desembre de 2022, s’han publicat les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories i especialitats de personal facultatiu sanitari (subgrup A1), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 165, de dia 20 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de Dietista-nutricionista, Fisioterapeuta, Logopeda, Òptic/a optometrista, Personal tècnic de grau mitjà, Terapeuta ocupacional i Treballador/a social (subgrup A2), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 165, de dia 20 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories i especialitats d’Infermeria (subgrup A2), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 165, de dia 20 de desembre de 2022, s'han publicat les resolucions per les quals s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories professionals de Personal tècnic superior titulat en biologia, Personal tècnic superior titulat en psicologia i Psicòleg/psicòloga d’atenció primària, així com de Tècnics/es especialistes i Tècnic/a mitjà/ana sanitari/a en cures auxiliars d’infermeria, per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...