En el BOIB núm. 160 de dia 20 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a superior de suport en investigació per al projecte «Population analysis of Pseudomonas aeruginosa virulence».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 157 de dia 13 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 159 del 18 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d’una o dues persones tècniques superiors de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l’ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156 de dia 11 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de novembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de l’Equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut de Dalt Sant Joan, de la plantilla orgànica autoritzada d’atenció primària de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 157 de dia 13 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d’un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l’especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 157 de dia 13 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de novembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Metge d’Urgències Hospitalàries (ASEF 2021_03) corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses - Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156 de dia 11 de novembre de 2021, s'han publicat dues resolucions per les quals es convoquen els processos selectius per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories de grup de gestió i grup tècnic de la funció administrativa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152 de dia 4 de novembre de 2021, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen les provisions, pel sistema de concurs, dels llocs de treball de cap de secció del Departament de Control de Gestió i de cap de secció d’Inversions de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156 de dia 11 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per a la contractació d’una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097».

Llegeix més...