En el BOIB núm. 72, de dia 2 de juny de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Gerència d'Atenció a Urgències 061 Balears, de 24 de maig de 2022, per la qual es convoca la provisió del lloc de treball, pel procediment de lliure designació, de coordinador d'unitat asistencial d'Eivissa de la Gerència del SAMU 061 Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 70, de dia 31 de maig de 2022, s'ha publicat l'acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022, pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022, pel qual es regula el sistema de provisió de llocs de feina del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 68, de dia 26 de maig de 2022, s'han publicat dues resolucions de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, de dia 16 i 20 de maig de 2022, per les quals es convoquen les provisions, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places vacants de personal estatutari de gestió i serveis. Una de la categoria cuiner/a i una altra de la categoria auxiliar administratiu, ambdues de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila.

Llegeix més...