En el BOIB núm. 152, de dia 9 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a mèdic/a de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de dia 9 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal tècnic de suport a la investigació amb especialització en Bioquímica, del grup professional B, per al projecte «Impacte en el maneig de trastorns respiratoris del son en el control de la hipertensió sistèmica (METASLEEP)».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152, de dia 9 de novembre de 2023, s'ha publicat la convocatòria del Departament de Personal, Negociat de Selecció i Provisió de l'Ajuntament de Palma, per a la cobertura d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana en Infermeria (taxa de reposició) pel sistema de concurs oposició, pel torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2020.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 151, de dia 7 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de la gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears, de 25 d’octubre de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer en el servei d'Admissió (CCEE)

Llegeix més...

En el BOIB núm. 150, de dia 4 de novembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145, de dia 26 d'octubre de 2023, s'ha publicat la resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 147 de dia 28 d'octubre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consumper la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’Infermeria de la Gerència de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985.

Llegeix més...