En el BOIB núm. 72, de dia 3 de juny, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 de maig de 2021, per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de subdirector/subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents dels Serveis Centrals del Servei de Salut, amb contracte d'alta direcció.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 72, de dia 3 de juny de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 27 de maig de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en medicina preventiva i salut pública, d’àrea en radiofarmàcia i d’àrea en radiofisica hospitalària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de dia 1 de juny, s'ha publicat la Resolució del director general de l'IB-Salut de 25 de maig de 2021 per la qual es corregeixen els errors de la Resolució del director general del Servei de Salut de 20 de maig de 2019 per la què es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria d’infermera/infermer d’urgències d’atenció primària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 71, de dia 1 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la convocatòria per a la contractació d’un Doctor o Doctora en psicologia per a la investigació i d’un tècnic o una tècnica de suport a la investigació atenció primària de la salut en el projecte de la RETIC redIAPP "Red de Investigación en Actividades Preventivas y de Promoción".

Llegeix més...

En el BOIB núm. 68, de dia 25 de maig, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021 pel qual es prorroga per un período de 3 anys, l'Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2018, sobre el desenvolupament d'un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la CAIB.

Llegeix més...