En el BOIB núm. 172, de dia 21 de desembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de la gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears, de 15 de desembre de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria per a cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa per substitució d’una comissió de servei la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, en el servei d'Admissió.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 169, de dia 14 de desembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de l’11 de desembre de 2023, per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Son Rutlan, de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 172, de dia 21 de desembre de 2023, s'ha publicat la resolució de la consellera de salut, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de l’Àrea d'Innovació i Projectes de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 169, de dia 14 de desembre de 2023, s'han publicat dues resolucions del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per les quals es convoquen dos processos selectius per a la cobertura, per un costat, d'una plaça de personal tècnic/a mitjà/na i, de l'altre, d'una plaça de tècnic/a superior d'investigació, per diferents projectes de recerca de l'Institut.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 169, de dia 14 de desembre de 2023, s'han publicat dues resolucions del director gerent de l’Hospital de Manacor, per les quals es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs de feina de supervisor/a de l’Àrea Quirúrgica i de cap del Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 168, de dia 12 de desembre de 2023, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual es convoca un concurs de trasllats voluntari per proveir vuitanta-vuit places bàsiques vacants de personal estatutari fix de les categories Infermer/a de Salut Mental, Infermer/a especialista obstetricoginecològic/a (llevador/a) i Fisioterapeuta, dependents del Servei de Salut.

Llegeix més...