En el BOIB núm. 71, de dia 1 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la convocatòria per a la contractació d’un Doctor o Doctora en psicologia per a la investigació i d’un tècnic o una tècnica de suport a la investigació atenció primària de la salut en el projecte de la RETIC redIAPP "Red de Investigación en Actividades Preventivas y de Promoción".

Llegeix més...

En el BOIB núm. 68, de dia 25 de maig, s'ha publicat l'Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021 pel qual es prorroga per un período de 3 anys, l'Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2018, sobre el desenvolupament d'un segon lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la CAIB.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 59, de dia 6 de maig de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 4 de maig de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa de família en EAP a l'EAP Santanyí de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 2/2021).

Llegeix més...