En el BOIB núm. 140, de dia 29 d'octubre de 2022, s'han publicat diverses resolucions de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), per les quals s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i els temaris del procés selectiu d’estabilització, pel sistema de concurs excepcional, per a l’ingrés com a personal laboral de l’oferta pública extraordinària de l’IMAS per a l’any 2022.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 137, de dia 22 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, tres places de la categoria d'Infermer/a Especialista Salut Mental (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 139, de dia 27 d'octubre de 2022, s'han publicat quatre resolucions del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 24 d’octubre de 2022, per les quals es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, dels llocs de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de les zones bàsiques de salut (ZBS) de Son Serra - La Vileta, Pont d'Inca, Torrent de Sant Miquel i Coll d'en Rabassa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 139, de dia 27 d'octubre de 2022, s'han publicat quatre resolucions, del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca, de 24 d’octubre de 2022, per les quals es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de les zones bàsiques de salut de Torrent de Sant Miquel, Porto Cristo, Coll d'en Rabassa i Camp Redó.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 136, de dia 20 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal tècnic mitjà de suport a la investigació per al projecte «Estudi de fase III, doble cec, controlat amb placebo de quizartinib administrat en combinació amb quimioteràpia d’inducció i consolidació, i administrat amb teràpia de manteniment a subjectes de 18 a 75 anys amb leucèmia mieloide aguda FLT3-ITD+ de nou diagnòstic (QuANTUM First) (ECSE16/133)».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 133, de dia 13 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució núm. 2022-9688, de data 03/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 134, de dia 15 d'octubre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador/professional sanitari amb experiència en ciències biomèdiques per al projecte «Efectes del tractament amb benzodiazepines sobre la virulència de Pseudomonas aeruginosa: un potencial facilitador per a la pneumònia associada a la ventilació mecànica?».

Llegeix més...