En el BOIB núm. 172 de dia 16 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de l'1 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de feina de director/directora d’infermeria de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985.

Llegeix més...

El Servei de Salut va dur a terme, el diumenge 12 de desembre de 2021, els exàmens de la convocatòria del concurs oposició per cobrir 649 places vacants de personal estatutari de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria. 

Llegeix més...

En el BOIB núm. 169 de dia 9 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 22 de novembre 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

S'ha posat en marxa el pla d'estabilització per convertir 2.305 professionals eventuals en interins. El pla d'estabilització i les ofertes d’ocupació pública previstes pel Servei de Salut permetran reduir un 38% l'eventualitat en la xarxa sanitària pública. Ambdues mesures s'emmarquen en la política d'estabilització de l'ocupació del Govern i són una de les principals apostes del Servei de Salut per tractar de reduir l'eventualitat, eliminar la precarietat i oferir estabilitat als treballadors del sistema sanitari públic.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 171 de dia 14 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a superior de suport a la investigació per al projecte «Concordancia para el diagnóstico de desnutrición del nuevo ”Global Leadership Initiative on Malnutrition – GLIM” con otras herramientas de valoración nutricional».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 167 de dia 4 de desembre de 2021, s'ha publicat l'Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 15 de novembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la convocatòria i les bases de l’oposició per promoció interna per reclassificació dels Auxiliars d’Infermeria i Auxiliars Cuidadors funcionaris carrera del CIM.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 169 de dia 9 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomanda de la presidenta de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d’abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o d’una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport emocional a professionals per distrès laboral».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 166 de dia 2 de desembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, Sra. Asunción Sánchez Ochoa, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria per selecció i posterior contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació clínica de la “Plataforma del ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud, en investigación clínica”.

Llegeix més...