En el BOIB núm. 165, de dia 20 de desembre de 2022, s'han publicat les resolucions del conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública, per aprovar les bases que han de regir la convocatòria de dos procediments extraordinaris de selecció de funcionaris interins de naturalesa simplificada per cobrir places vacants de la categoria de metge/essa i de metge/essa especialista en medicina de l'educació física i de l'esport per al Consell de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 163, de dia 15 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 28 de novembre de 2022 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a especialista obstetricoginecològic/a (llevador/a) de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 165, de dia 20 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s’aproven i publiquen les convocatòries específiques de processos selectius, pel sistema de concurs extraordinari o concurs oposició, derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022, de les diferents categories o especialitats de facultatiu/va especialista d’àrea (FEA) i metge/essa d’urgència hospitalària (subgrup A1), per accedir a places vacants de personal estatutari fix, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 163, de dia 15 de desembre de 2022, s'han publicat les resolucions de la directora gerent de l’Hospital de Manacor, de 12 de desembre de 2022, per les quals s’aproven les convocatòries per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 157, de dia 3 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aproven les bases generals i el barem de mèrits que han de regir les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de la modalitat de concurs oposició derivats de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 158, de dia 6 de desembre de 2022, s'ha publicat la resolució del gerent territorial de l’Hospital Universitari Son Espases de novembre de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica corresponent a la gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...