En el BOIB núm. 93 de 13 de juliol, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 de juliol de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les places vacants de personal estatutari fix de la categoria de treballador/treballadora social del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...