En el BOIB núm. 156 de dia 11 de novembre de 2021, s'han publicat dues resolucions per les quals es convoquen els processos selectius per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les categories de grup de gestió i grup tècnic de la funció administrativa.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 152 de dia 4 de novembre de 2021, s'han publicat les resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021, per la qual es convoquen les provisions, pel sistema de concurs, dels llocs de treball de cap de secció del Departament de Control de Gestió i de cap de secció d’Inversions de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 156 de dia 11 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), per a la contractació d’una persona graduada en Ciències de la Salut per al projecte «Estudio fase III aleatorizado abierto para comparar el tratamiento con azacitidina más pevonedistat frente a azacitidina en adultos con LMA de nuevo diagnóstico ancianos y/o no candidatos a quimioterapia estándar de inducción ECSL20/097».

Llegeix més...

Al BOE del dilluns 8 de novembre de 2021, s'ha publicat la resolució de 4 de novembre de 2021 de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l'accés al títol d'Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària. L'objectiu d'aquesta prova és avaluar la competència dels seus aspirants en els seus àmbits de coneixements, habilitats i actituds necessaris per a l'adequat exercici de l'especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 148 de dia 28 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 25 d´octubre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de FEA de Psiquiatria de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 148 de dia 28 d'octubre de 2021 s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 22 de setembre de 2021, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari sanitari de la categoria higienista dental d'àrea d'atenció primària de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 145 de dia 23 d'octubre de 2021, s'ha publicat la convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació d'un/a investigador/a postdoctoral del projecte «INTRES: invertir, investigar i innovar» de l'IdISBa, finançat pel Pla Anual 2019 de l'Impost de Turisme Sostenible, per a les línies d'investigació «Identificació dels mecanismes moleculars en la patogènesi de la sarcopènia relacionada amb l’edat» i «Desenvolupament de noves teràpies per a retardar o revertir l’envelliment».

Llegeix més...