En el BOIB núm. 135 de dia 2 d'octubre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport en investigació per al projecte: «P SEVEN: Profiling of Sepsis-derived Extracellular Vesicles with Nanosensors».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 134 de dia 30 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de setembre de 2021 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria de Metge d’Urgències Hospitalàries (ASEF 2021_03) corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 133 de dia 28 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatus de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Observatorio de Equidad en Salud de las Illes Balears».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 132 de dia 25 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la directora general Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral per al projecte d’investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama».

Llegeix més...

En el BOIB núm. 130 de dia 21 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca d’1 de setembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Santanyí de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 131 de dia 23 de setembre de 2021, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 16 de setembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector/a de Gestió i Serveis Generals de la Gerència d’Atenció Primària, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost.

Llegeix més...