En el BOIB núm. 081, de dia 19 de juny de 2021, s'ha publicat la resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juny de 2021 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea en farmacologia clínica dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, per a cada sector corresponent.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 81, de dia 19 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general Recerca, Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBaper la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria un procés selectiu per a la contractació d'una tècnica o un tècnic de gestió de recursos humans.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 81, de dia 19 de juny de 2021, s’ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 17 de juny de 2021 per la qual s’adjudica, pel sistema de lliure designació, el lloc de feina de subdirectora d’Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc Freqüents dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 081, de dia 19 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 7 de juny de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Son Cladera de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 81, de dia 19 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general Recerca, Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de quatre graduats universitaris en ciències de la salut o àrees relacionades amb el referit camp pel projecte García Palmer 2021 de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa).

Llegeix més...

En el BOIB núm. 081, de dia 19 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 7 de juny de 2021 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de director/a de la zona bàsica de salut de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 79, de dia 15 de juny de 2021, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) de de 8 de juny de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de medicina nuclear dependents del Servei de Salut de les Illes Balears.

Llegeix més...

En el BOIB núm. 79, de dia 15 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general Recerca, Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o tècnica titulat superior per al projecte «Gestió de les activitats d'innovació de l'HUSE i configuració del projecte Health Living Lab».

Llegeix més...